เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 2 เดือน 11 วัน

โครงการ Work & Travel USA

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด (Worantex Education and Travel) ได้จัดส่งนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2551 เป็นปีแรก โดยในปีแรกนี้ มีนักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel สหรัฐอเมริกา กับ  Worantex Education and Travel  จำนวน 250 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ Worantex Education and Travel มาแล้วร่วมพันคน 

Work and Travel in USA หนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราว หรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 - 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน และช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่ทำงานนั้น ๆ หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดย Worantex Education and Travel และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา จะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

โครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแล และควบคุมของรัฐบาลอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกัน และนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Worantex Education and Travel เป็นที่แรก ที่มอบโอกาสให้กับนักศึกษาไทย โดยการมอบทุนให้กับนักศึกษาไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสอบแข่งขันชิงทุน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุน มีทั้งทุนฟรีค่าโครงการ และทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน, ทุนสมทบค่าโครงการ - ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel มาแล้วหลายคน ซึ่งนักศึกษา เหล่านั้น ปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษา และได้เริ่มทำงาน หรือประกอบอาชีพแล้ว นักศึกษาที่เคยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel มีดังนี้.-

คนที่ ชื่อ - นามสกุล มหาวิทยาลัย ทุนที่ได้รับ มูลค่าทุน(บาท)
1 น.ส.กีรติ กุญชรินทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
80,000.-
2 น.ส.ภัทรสุดา นิลทรงกลด ABAC ทุนฟรีค่าโครงการ 44,500.-
3 น.ส.ปิยธิดา บุษดาคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 22,500.-
4 นายพีวิชญ์ กิจจงถาวรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
80,000.-
5 นายวินัย อมรวิรัตนสกุล ABAC ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 40,000.-
6 น.ส.วรรณิศา เนตรจรัสแสง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
7 น.ส.สุกฤษ ตันติสุวิทย์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
8 นายพีรพงศ์ วราทรัพย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
9 น.ส.อธิฎพร พรหมประยูร มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
10 นายเกริกบดินทร์ สินทรัพย์ ม.อ.ภูเก็ต ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
11 น.ส.กรุณา แอนน์ ตามี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 80,000.-
12 นายประทับ กล้าปราบศึก มหาวิทยาลัยบูรพา ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 40,000.-
13 นายอภิรักษ์ ทองปิยะภูมิ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
14 น.ส.พัชรพรรณ ลาดชุมเสน ABAC ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
15 นายถิรายุ แย้มจรูญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
16 น.ส.ธนิศรา ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
17 น.ส.เจริญรัตน์ แก้วมโนรมย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 20,000.-
18 นายสถาปัตย์ แพทอง
และ นายยุทธพงษ์ โปทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 74,000.-
19 น.ส.มินตรา บุสศร,
น.ส.พิรัญญา คูอาริยะกุล
และ นายยุทธพงษ์ โปทา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสนันสนุนค่าโครงการ 74,000.-
20 Ms.charoenrat kaewmanorom มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
62,000.-
21 Ms.Aru Yokoichi จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
22 Ms.Panthip Kanjanakittichai มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
23 Ms.Sudaranee Kittivaravut มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
24 Ms.Piyarat Sonnoi มหาวิทยาลัยบูรพา ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
25 Ms.Titakarn Chaiyasarn มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 25,000.-
26 นายจตุพล แสงกุดเรือ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
62,000.-
27 นายนัฏนน เสนาแสง ม.เกษตรศาสตร์ ทุนฟรีค่าโครงการ 37,000.-
28 นายจิระวัฒน์ ราชวัตร ม.เทคโนโลยี ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
พระจอมเกล้าธนบุรี
25,000.-
29 น.ส.ศุภากร เนตรวิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนฟรีค่าโครงการ 37,000.-
30 นายปนวัฒน์ บัวภา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 25,000.-
31 น.ส.วริษฐา มะลิแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนค่าโครงการ 25,000.-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ Work & Travel USA ได้ที่
www.worantex.com