เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 15 ปี 3 เดือน 19 วัน

โครงการ Work & Travel USA

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด (Worantex Education and Travel) ได้จัดส่งนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2551 เป็นปีแรก โดยในปีแรกนี้ มีนักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel สหรัฐอเมริกา กับ  Worantex Education and Travel  จำนวน 250 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ Worantex Education and Travel มาแล้วร่วมพันคน 

Work and Travel in USA หนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราว หรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 - 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน และช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่ทำงานนั้น ๆ หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดย Worantex Education and Travel และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา จะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

โครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแล และควบคุมของรัฐบาลอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกัน และนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Worantex Education and Travel เป็นที่แรก ที่มอบโอกาสให้กับนักศึกษาไทย โดยการมอบทุนให้กับนักศึกษาไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสอบแข่งขันชิงทุน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุน มีทั้งทุนฟรีค่าโครงการ และทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน, ทุนสมทบค่าโครงการ - ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel มาแล้วหลายคน ซึ่งนักศึกษา เหล่านั้น ปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษา และได้เริ่มทำงาน หรือประกอบอาชีพแล้ว นักศึกษาที่เคยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel มีดังนี้.-

คนที่ชื่อ - นามสกุลมหาวิทยาลัยทุนที่ได้รับมูลค่าทุน(บาท)
1น.ส.กีรติ กุญชรินทร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
80,000.-
2น.ส.ภัทรสุดา นิลทรงกลดABACทุนฟรีค่าโครงการ44,500.-
3น.ส.ปิยธิดา บุษดาคำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุนสนันสนุนค่าโครงการ22,500.-
4นายพีวิชญ์ กิจจงถาวรกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
80,000.-
5นายวินัย อมรวิรัตนสกุลABACทุนสนันสนุนค่าโครงการ40,000.-
6น.ส.วรรณิศา เนตรจรัสแสงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
7น.ส.สุกฤษ ตันติสุวิทย์กุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
8นายพีรพงศ์ วราทรัพย์ม.ศรีนครินทรวิโรฒทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
9น.ส.อธิฎพร พรหมประยูรมหาวิทยาลัยมหิดลทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
10นายเกริกบดินทร์ สินทรัพย์ม.อ.ภูเก็ตทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
11น.ส.กรุณา แอนน์ ตามีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุนสนันสนุนค่าโครงการ80,000.-
12นายประทับ กล้าปราบศึกมหาวิทยาลัยบูรพาทุนสนันสนุนค่าโครงการ40,000.-
13นายอภิรักษ์ ทองปิยะภูมิม.ศรีนครินทรวิโรฒทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
14น.ส.พัชรพรรณ ลาดชุมเสนABACทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
15นายถิรายุ แย้มจรูญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
16น.ส.ธนิศรา ศรีจันทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
17น.ส.เจริญรัตน์ แก้วมโนรมย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-
18นายสถาปัตย์ แพทอง
และ นายยุทธพงษ์ โปทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนสนันสนุนค่าโครงการ74,000.-
19 น.ส.มินตรา บุสศร,
น.ส.พิรัญญา คูอาริยะกุล
และ นายยุทธพงษ์ โปทา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าโครงการ74,000.-
20Ms.charoenrat kaewmanoromมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
62,000.-
21Ms.Aru Yokoichiจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-
22Ms.Panthip Kanjanakittichaiมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-
23Ms.Sudaranee Kittivaravutมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-
24Ms.Piyarat Sonnoiมหาวิทยาลัยบูรพาทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-
25Ms.Titakarn Chaiyasarnมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-
26นายจตุพล แสงกุดเรือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน
62,000.-
27นายนัฏนน เสนาแสงม.เกษตรศาสตร์ทุนฟรีค่าโครงการ37,000.-
28นายจิระวัฒน์ ราชวัตรม.เทคโนโลยีทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
พระจอมเกล้าธนบุรี
25,000.-
29น.ส.ศุภากร เนตรวิจิตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนฟรีค่าโครงการ37,000.-
30นายปนวัฒน์ บัวภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุนสนับสนุนค่าโครงการ25,000.-
31น.ส.วริษฐา มะลิแก้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนสนับสนุนค่าโครงการ25,000.-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ Work & Travel USA ได้ที่
www.worantex.com