เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 14 ปี 8 เดือน 22 วัน
04/02/2020 | by WTravel

เกร็ดความรู้ที่เข้าใจได้ก่อนเดินทาง.....

ข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับการพกพาของเหลว เจล และสเปรย์ (LAGs) เป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

 • เที่ยวบินที่ใช้ได้ ทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศ/ภูมิภาคดังต่อไปนี้
 • เฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศเท่านั้น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย
 • เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ (เที่ยวบินภายในสหภาพยุโรป) : ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป* สหรัฐอเมริกา ไทย อินเดีย แคนาดา จีนแผ่นดินใหญ่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา (*ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ)
 • สหราชอาณาจักร ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย เยอรมนี กรีซ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน เนเธอร์แลนด์ และโครเอเชีย
 • ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ใช้กฎระเบียบเดียวกัน

ข้อจำกัด

ของเหลว สเปรย์ และเจล (ในข้อจำกัดต่อไปนี้รวมเรียกว่า LAGs) มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
 1. LAGs ทุกประเภทจะต้องบรรจุในภาชนะที่มีความจุอย่างละไม่เกิน 100 มล.* LAGs ที่บรรจุในภาชนะที่มีความจุเกิน100 มล. จะไม่ได้อนุญาตให้เป็นรายการสัมภาระถือขึ้นเครื่อง แม้จะไม่บรรจุจนเต็มภาชนะก็ตาม เครื่องดื่ม โฟมโกนหนวด โลชั่น น้ำมัน น้ำหอม สเปรย์ แชมพู ยาสีฟัน วัสดุกึ่งแข็ง รวมถึงสารและวัสดุอื่นๆ ทุกประเภทที่สถานะความเหนียวขันคล้ายคลึงกัน *100 มล. คือ 100 กรัม วัตถุแข็งอาจมีความหนาแน่นแตกต่างจากของเหลว
 2. ภาชนะบรรจุ LAGs จะต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกได้ซึ่งมีความจุสูงสุดไม่เกินหนึ่งลิตร ยาวไม่เกิน 20 ซม. และกว้างไม่เกิน 20 ซม. *ภาชนะบรรจุจะต้องสวมใส่พอดีกับถุงพลาสติกใสที่ปิดสนิทเรียบร้อย
 3. ลูกค้าแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้ถือถุงดังกล่าวขึ้นเครื่องได้เพียงท่านละหนึ่งชิ้นเท่านั้น ทั้งนี้ท่านต้องแสดงวัตถุดังกล่าวที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

การดำเนินการข้อกำหนดเกี่ยวกับยา นม/อาหารทารก และอาหารพิเศษ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับยารักษาโรค นม/อาหารทารก และอาหารพิเศษ ได้รับการยกเว้น หากมีรายการที่ต้องสงสัย จะต้องมีการตรวจคัดกรองรายการดังกล่าว นม/อาหารทารกจะได้รับอนุญาตให้เป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกเท่านั้น  ทั้งนี้ท่านต้องแสดงใบสั่งยาที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย สำหรับการเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกา
 • เฉพาะนมจากเต้าของมารดาเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้แม้ไม่ได้เดินทางพร้อมเด็กทารก  ทั้งนี้ท่านต้องแสดงรายการแยกต่างหากที่จุดตรวจรักษาความปลอดภั
 • สินค้าปลอดภาษี
 • สินค้าที่เลือกซื้อหลังจากผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยแล้ว สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่เงื่อนไขต่อไปนี้อาจบังคับใช้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค
การดำเนินการที่สนามบินที่ออกเดินทาง
 • **ประเทศ/ภูมิภาคสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สหภาพยุโรป จีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลี สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย กัมพูชา
 • LAGs จะต้องถูกเก็บรักษาในถุงพลาสติกใสปิดผนึกที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะได้ (ตามข้อกำหนดของ ICAO) ถุงดังกล่าวจะต้องไม่ถูกแกะเปิด
 • ท่านจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้กับถุงดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า
การดำเนินการที่สนามบินแวะต่อเครื่อง
 • มีการใช้กฎของ LAGs ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ/ภูมิภาค *ในกรณีที่ท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองที่สายการบินที่ท่านต่อเครื่อง จะบังคับใช้ตามกฎระเบียบของสายการบินที่ท่านใช้ออกเดินทาง
 • [การต่อเครื่องที่ญี่ปุ่น (นาริตะ ฮาเนดะ และคันไซ) สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลี สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ แคนาดา และออสเตรเลีย]
การซื้อสินค้าที่สอดคล้องตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (สินค้าปลอดภาษี) สามารถถือขึ้นเครื่องได้หลังผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย
 • LAGs จะต้องถูกเก็บรักษาในถุงพลาสติกใสปิดผนึกที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะได้ (ตามข้อกำหนดของ ICAO) ถุงดังกล่าวจะต้องไม่ถูกแกะเปิด
 • ท่านจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้กับถุงดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า [การต่อเครื่องในญี่ปุ่น (ยกเว้นนาริตะ ฮาเนดะ และคันไซ) เวียดนาม ไต้หวัน มาเลเซีย และกัมพูชา อินเดีย]
 • การนำ LAGs ติดตัวขึ้นเครื่อง นอกเหนือสินค้าที่ซื้อในท้องถิ่น รวมถึงสินค้าปลอดภาษี มีข้อจำกัด และบังคับใช้ตาม "ข้อจำกัด 2" โปรดทราบว่า LAGs ที่มีปริมาณมากกว่า 100 มล. จะต้องถูกตรวจยึดไว้ตามข้อจำกัด [การต่อเครื่องในประเทศสหภาพยุโรป]
การซื้อสินค้าที่สอดคล้องตามเงื่อนไขต่อไปนี้ (สินค้าปลอดภาษี) สามารถถือขึ้นเครื่องได้หลังผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย
 • LAGs จะต้องถูกเก็บรักษาในถุงพลาสติกใสปิดผนึกที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะได้ (ตามข้อกำหนดของ ICAO) ถุงดังกล่าวจะต้องไม่ถูกแกะเปิด
 • ท่านจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้กับถุงดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า
ข้อจำกัดหรือกฎระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทำการพิจารณาครั้งสุดท้ายสำหรับสิ่งของที่ท่านนำขึ้นเครื่องตามการตรวจรักษาความปลอดภัยปกติ ขอขอบคุณสำหรับการทำความเข้าใจและความร่วมมือของท่าน
***ข้อมูลส่วนนี้นำมาจากเว็บไซต์ของสายการบินANA***