เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 17 ปี 5 เดือน 9 วัน

ทัวร์สิงคโปร์

SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE231432 SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23
SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23
/ SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE231432
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • จองทัวร์กับ Wtravel.Co.Th มั่นใจได้หรือไม่?
   ตอบ = 1. WTravel.Co.Th ดำเนินการโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
   2. บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550( 16 ปีที่ผ่านมา)
   3. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท(ชำระเต็ม)
   4. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตาม พรบ.ธุรกิจนำเที่ยว ปี พ.ศ. 2551 เลขที่ 11/05536 ใบอนุญาตฯ หมดอายุ 24 กรกฎาคม 2567)
   5. บริษัทฯ มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง พื่้นที่ 500 ตารางเมตร บนที่ดิน 212 ตารางวา ตั้งอยู่ถนนรามคำแหง
   6. บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดขายทัวร์ต่างประเทศจากองค์กรท่องเที่ยวชั้นนำ หลากหลายเส้นทาง อาทิ ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, พม่า, เรือสำราญ เป็นต้น
   7. บริษัทฯ เป็นตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จัดส่งนักเรียน-นักศึกษาไทย เดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศทั่วโลกมาแล้วหลายพันคน
   8. บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) องค์กรชั้นนำของไทยด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ
   9. บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ(TIECA) องค์กรชั้นนำของไทยด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ
   10. บริษัทฯ ให้บริการนักท่องเที่ยวช่าวไทย เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกมาแล้วหลายหมื่นคน
   11. บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติทิ้งลูกทัวร์ลอยแพ ทั้งที่สนามบินในประเทศไทย และที่ต่างประเทศ
  • บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ไปส่งทัวร์ที่สนามบินหรือไม่?
   ตอบ = ทัวร์ทุกคณะ บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปส่งลูกค้าที่สนามบิน และอำนวยความสะดวกด้านเช็คอินให้กับลูกค้า
  • บริษัทฯ จัดทัวร์เอง หรือส่งต่อ?
   ตอบ = 1. กรณีทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive Tour) บริษัทฯ เป็นผู้จัดทัวร์เองทั้งหมด
   2. กรณีทัวร์ร่วมคณะ หรือจอยทัวร์(Collective Tour) มีทั้งที่บริษัท ฯ เป็นผู้จัดทัวร์เองทั้งหมด และจัดร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทัวร์ เนื่องจากทัวร์มีหลากหลายเส้นทาง พันธมิตรทัวร์แต่ละแห่ง มีความชำนาญทัวร์แต่ละเส้นทางที่แตกต่างกันไป การจัดทัวร์ในรูปแบบกลุ่มพันธมิตร จะทำให้มีคณะทัวร์เพียงพอออกเดินทางได้
  • บริษัทฯ จัดทำประกันภัยการเดินทางให้กับคณะทัวร์หรือไม่?
   ตอบ = บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยการเดินทางให้กับลูกค้าทัวร์ทุกท่าน ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดไว้
 • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
   กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
  • กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
  • หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
 • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ

  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
  • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
  • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
  • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ

  • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
  • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • เงื่อนไขการคืนเงิน

  • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองทัวร์ ก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมดตามยอดที่ท่านชำระ (ยกเว้นกรณีหากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตี หรือมัดจำ กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตี ค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
  • การเดินทางที่ต้องการันตี หรือมัดจำ หรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด
  • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่าย 10,000.-บาท
  • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
  • กรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกตั๋วแบบหมู่คณะ

ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

  ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23
   SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23
   ราคาเริ่มต้น 0
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน