เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 15 ปี 6 เดือน 18 วัน

ทัวร์สิงคโปร์

SPHZ-07.Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR)

WRTE220115 SPHZ-07.Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR)
SPHZ-07.Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR)
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 11,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE220115
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 11,999 16,899 แสดง - 25
Sold Out
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 12,999 17,899 แสดง - 30
Sold Out
2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 12,999 17,899 แสดง - 30
Sold Out
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 12,999 17,899 แสดง - 24
Sold Out
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 11,999 16,899 แสดง - 30
Sold Out
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 12,999 17,899 แสดง - 30
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 12,999 17,899 แสดง - 30
13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 14,999 19,899 แสดง - 35
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 14,999 19,899 แสดง - 34
Sold Out
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 16,999 21,899 แสดง - 17
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 14,999 19,899 แสดง - 36
Sold Out
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 11,999 16,899 แสดง - 25
4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 12,999 17,899 แสดง - 30
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 11,999 16,899 แสดง - 30
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 12,999 17,899 แสดง - 30
Sold Out
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 12,999 17,899 แสดง - 30
Sold Out
3 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 14,999 19,899 แสดง - 30
Sold Out
10 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 14,999 19,899 แสดง - 30
Sold Out
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 12,999 17,899 แสดง - 30
Sold Out
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 13,999 18,899 แสดง - 30
Sold Out
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 15,999 20,899 แสดง - 30
Sold Out
31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 18,999 23,899 แสดง - 30
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66 14,999 19,899 แสดง - 30
Sold Out
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 12,999 17,899 แสดง - 30
27 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 12,999 17,899 แสดง - 30
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66 12,999 17,899 แสดง - 30
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 12,999 17,899 แสดง - 30

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
   กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
  • เงื่อนไขการให้บริการ
   การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
   – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
   – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
   – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
   – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
   – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
   – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
   – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
   – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
   – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
   – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
   – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
   – การยกเลิก
{{priceAdult | numFormat}}
{{priceChild | numFormat}}
รวม
{{priceTotal | numFormat}}

ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

  ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   SPHZ-07.Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR)
   SPHZ-07.Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR)
   ราคาเริ่มต้น 11,999
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน