เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน 0 วัน

ช่องทางการติดต่อบริษัท

เวลาทำการ

วัน-เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ

Term & Condition
ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ
www.wtravel.co.th
โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

www.wtravel.co.th ดำเนินการโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ให้บริการทัวร์ท่องเที่ยว 2 ประเภท หลัก ได้แก่

 • ทัวร์ร่วมคณะ (Collective Tour) คือทัวร์ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะนำมาให้ลูกค้าจอง คณะทัวร์จะเป็นลูกค้าจากหลากหลายที่ มาร่วมเป็นคณะเพื่อออกเดินทางไปกับคณะทัวร์
 • ทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive Tour) คือทัวร์ที่บริษัทฯ จัดขึ้นตามความประสงค์ของลูกค้า เฉพาะกลุ่ม (Private Group) โดยจะไม่มีลูกค้าจากที่อื่นมาร่วมเดินทางกับคณะทัวร์ด้วย

ก่อนที่ท่านจะทำการจองทัวร์ (Collective Tour) หรือให้จัดทัวร์(Incentive Tour) กับบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ผ่าน Website www.wtravel หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่มีให้บริการ อาทิ เช่น ทางโทรศัพท์, ทางโทรสาร, ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, แอพพลิเคชั่นไลน์ ฯลฯ กรุณาอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขก่อน เพื่อสิทธิ และประโยชน์ของท่านเอง ถ้าท่านทำการจองใดๆ กับ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกการจองทัวร์

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีท่านทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 • ท่านจะต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในวัน-เวลา ที่บริษัทฯ ได้กำหนด และแจ้งท่านไว้ กรณีท่านไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า ท่านสละสิทธิ การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 • การติดต่อใดๆ กับบริษัทฯ เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของบริษัทฯ
 • กรณีที่ท่านต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ท่านจะต้อง แจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองทัวร์ ก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมดตามยอดที่ท่านชำระ (ยกเว้นกรณีหากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตี หรือมัดจำ กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตี ค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • การเดินทางที่ต้องการันตี หรือมัดจำ หรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่าย 10,000.-บาท
 • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
 • กรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกตั๋วแบบหมู่คณะ

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้จองทัวร์ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด
 • หากคณะออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากสาเหตุที่มีผู้จองทัวร์ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง สำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หรือเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทาง กับคณะไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด
 • หากท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีคณะผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้คณะออกเดินทางได้ บริษัทฯ จะรับพิจารณาการให้บริการ และจะแจ้งท่านให้รับทราบต่อไป
 • เมื่อคณะมีผู้เดินทางตามกำหนด บริษัทฯ จึงจะจัดหัวหน้าทัวร์ชาวไทยร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย
 • หากมีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด คณะอาจจะออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ชาวไทยเดินทางไปด้วย หากคณะทัวร์ต้องการให้มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปด้วย จะต้องชำระค่าบริการเพิ่ม

เงื่อนไขค่าบริการ

 • อัตราค่าบริการนี้รวม
  • - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
  • - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
  • - ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  • - ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
  • - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • - ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
  • - ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
  • - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล
  • - ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
   (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
  • - ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  • - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขทัวร์อื่น

 • บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทัวร์สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ และไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง หรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น ที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง บริษัทฯ อาทิ เช่น ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การปฏิวัติ, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหาย หรือเสียหายของสัมภาระ, ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ รวมทั้งนโยบายองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ มักจะมีการโปรโมท สินค้าพื้นเมือง สินค้าท้องถิ่น และสินค้าอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทราบว่า ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
 • โรงแรมที่พักอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะผู้เดินทาง ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าภาษีเชื้อเพลิง, ค่าประกันภัยสายการบิน, การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
 • มัคคุเทศก์, พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงแล้ว ประมาณ 2 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอท่าน ที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ ทั้งนี้เพื่อให้คณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 • กรุณาแยกของเหลว, เจล, สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และไม่เกิน 10 ชิ้น โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ, มีดพก, แหนบ, อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(IATA) ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบิน ดังนี้.-
  • - แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวน และปริมาณที่จำกัด ได้แก่แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า
   20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน
  • - แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
  • - แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
  • - ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ และการร้องเรียน

 • ในกรณีที่ท่านมีปัญหา หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน หรือสามารถส่ง อีเมล มาได้ที่ info@wtravel.co.th
 • ในกรณีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องข้อร้องเรียนของท่าน ไม่สามารถตกลงกันได้ ท่านสามารถร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อไกล่เกลี่ยต่อไป ซึ่งขั้นตอนต้องเป็นไปตามหน่วยงานนั้นๆ กำหนด

อนึ่ง เนื่องจากทัวร์บางรายการ อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะที่แตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานนี้ ขอให้ท่านได้อ่านดูเงื่อนไขได้จากรายการทัวร์นั้นๆ ซึ่งจะมีแจ้งไว้ในท้ายรายการทัวร์

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

มั่นใจ 100%
 • ให้บริการคุณภาพ สู่ปีที่ 16
 • ที่ผ่านมา ลูกค้าทัวร์เดินทางได้ 100%
 • ไม่เคยมีประวัติลูกทัวร์ลอยแพ
ง่าย และหลากหลาย
 • ระบบค้นหาทัวร์ใช้งานง่าย ได้ทัวร์ตรงใจ
 • เลือกทัวร์ได้อย่างหลากหลายทั้งราคา สายการบิน และช่วงเวลา
 • Update โปรแกรมทัวร์รอคุณทุกวัน
ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
 • จองทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • จ่ายค่าทัวร์ด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ได้