เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน 0 วัน

ช่องทางการติดต่อบริษัท

เวลาทำการ

วัน-เวลา ทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.30น.
เสาร์ 8.30-14.00น.

ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

Terms of Payment With Credit Card Online
ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต
www.wtravel.co.th
โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

หากท่านเลือกใช้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ก่อนทำการชำระเงิน โปรดกรุณาอ่านและยอมรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ ดังนี้ .-

บริษัทฯ รับการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์คาร์ด หรือ JCB ที่อนุมัติบัตรโดยสถาบันการเงินในประเทศเท่านั้น

 • บริษัทฯ จะรับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA เฉพาะบัตรที่ลูกค้าได้สมัคร และผ่านขั้นตอนการยืนยันตนในการเป็นเจ้าของบัตร ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า Verified by Visa (เวอร์ริไฟด์ บายวีซ่า) เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะรับชำระด้วยบัตรเครดิต MasterCard เฉพาะบัตรที่ลูกค้าได้สมัคร และผ่านขั้นตอนการยืนยันตนในการเป็นเจ้าของบัตรด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า MasterCard SercureCode (มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด) หรือ MCSC เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะรับชำระด้วยบัตรเครดิต JCB เฉพาะบัตรที่ลูกค้าได้สมัคร และผ่านขั้นตอนการยืนยันตนในการเป็นเจ้าของบัตรด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า JSecure เท่านั้น
 • หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ การชำระเงินของท่าน และหรือขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชำระเงินของท่าน โดยบริษัทฯ จะติดต่อท่านตามช่องทางที่ท่านให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์ โดยการยกเลิกดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้า หรือบริการของท่านถูกยกเลิกไปด้วย เนื่องจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของท่านไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยยอดเงินทั้งหมด ที่ท่านชำระมาเต็มจำนวน(ไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ) จะถูกคืนกลับสู่วงเงินบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 20 วันทำการขึ้นอยู่กับขั้นตอน นโยบายของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน ในกรณีที่ท่านยังต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสินค้า หรือบริการที่ท่านได้ทำรายการดังกล่าวไปแล้ว ขอให้ท่านติดต่อบริษัทฯ ด่วนที่สุด เพื่อที่จะเลือกชำระเงินด้วยวิธีอื่น
 • ในกรณีผู้ใช้บริการขอยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกบริการอย่างอื่น การขอคืนเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของแต่ละรายการทัวร์ และเงื่อนไขของการบริการอื่นๆ และให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ใช้บริการระบบการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในขณะนั้น
 • เงื่อนไขและข้อตกลงการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ให้มีผลกับทุกสินค้า และบริการที่เลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต และจะถือว่าลูกค้า หรือผู้ใช้บริการที่ทำการชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าว ได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดนี้ และยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายทุกประการ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการจากการที่บริษัทฯ อาจทำการยกเลิกรายการซื้อขายสินค้า และบริการที่มีการชำระเงินไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขแห่งการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ตามที่ได้ระบุไว้
 • หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เงื่อนไข และข้อตกลงในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต
  โปรดสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-374-1300 หรือ อีเมล info@wtravel.co.th
 • บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือ ยกเลิก ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

มั่นใจ 100%
 • ให้บริการคุณภาพ สู่ปีที่ 16
 • ที่ผ่านมา ลูกค้าทัวร์เดินทางได้ 100%
 • ไม่เคยมีประวัติลูกทัวร์ลอยแพ
ง่าย และหลากหลาย
 • ระบบค้นหาทัวร์ใช้งานง่าย ได้ทัวร์ตรงใจ
 • เลือกทัวร์ได้อย่างหลากหลายทั้งราคา สายการบิน และช่วงเวลา
 • Update โปรแกรมทัวร์รอคุณทุกวัน
ออนไลน์ 24 ชั่วโมง
 • จองทัวร์ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • จ่ายค่าทัวร์ด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ได้