ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA KUALA 3 DAYS 2 NIGHTS BY TG
รหัสทัวร์
     TK2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA KUALA 3 DAYS 2 NIGHTS BY TG
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     มาเลเซีย
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กัวลาลัมเปอร์ –จัตุรัสเมอร์เดก้า- พระราชวังอิสตาน่า - ตึกแฝดเปรโตนัส- ช๊อปปิ้งย่านบูกิตบินตัง - กัวลาลัมเปอร์- มะละกา- ย่านดัสท์สแควร์- โบสต์เซ็นปอลต์ - ป้อมปืนเอฟาโมซ่า-ถนนยองเกอร์- ศาลเจ้าเซ็งฮุนเต็ง - กัวลาลัมเปอร์ - กัวลาลัมเปอร์ – วัดถ้ำบาตู-  วัดเทียนโฮ่ว – เมืองปุตราจาย่า - ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet
 
กำหนดการ
วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

bookmark


วันแรก
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ –จัตุรัสเมอร์เดก้า- พระราชวังอิสตาน่า - ตึกแฝดเปรโตนัส- ช๊อปปิ้งย่านบูกิตบินตัง
06.00 น.
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.05 น.
เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เที่ยวบินที่ TG 415
12.15 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย 
บ่าย
นำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสเมอเดก้า บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุด ในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยง คืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ส่วนฝั่งตรง ข้ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มาเลเซียไปแล้ว อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะ แบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้ง ตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึกและในเวลากลางคืน จะมีการติดไฟระยิบระยับ เต็มไปหมด ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารแห่งนี้ สถานีรถไฟ KL ซึ่งจัดว่าเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งตระหง่าน อยู่บนถนนฮาชามัดดิน (Jalan Hashamuddin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 ภายนอก สถานีสร้างแบบมูริส มีลักษณะเป็นหอสูงคล้ายมัสยิด แต่ภายในสร้างและตกแต่ง เหมือนสถานีรถไฟวิกตอเรีย 
นำท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง ตั้งอยู่ที่ถนน Jalan Duta มีพื้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม และแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนพิธีการ พื้นที่ส่วนพระองค์ และพื้นที่ส่วนการบริหาร พระราชวังแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นที่ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรกที่เสด็จเข้าประทับ คือสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 14 ตวนกูอับดุลฮาลิม ซึ่งเป็นสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ โดยเป็นสุลต่านพระองค์แรกที่ได้ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดี 2 ครั้ง ครั้งแรกทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 ในระหว่างปี 2513-2518 และครั้งที่สองเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554
นำท่านแวะถ่ายรูปกัสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัคตาคาร
ให้ท่าน อิสระเดินช้อปปิ้งที่ถนนบูกิตบินตัง (Bukit Bintang Street) เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นนำ ของกัวลาลัมเปอร์ แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้างเก่าแก่อย่าง Sungei Wang Plaza หรือห้างใหม่เอี่ยมอ่องอรทัยอย่าง Pavilion KL และห้างที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ Lot 10,Low Yat Plasa,Berjaya Time Square เป็นต้น โดยห้างชื่อดังเหล่านี้จะพร้อมใจลดกระหน่ำดัมพ์ราคาสินค้ากันอย่างมากมาย 10-70 % ทั้ง สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์ไฮเทค เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เครื่องประดับ และอื่นๆอีกมากมาย
ที่พัก IBIS STYLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง
กัวลาลัมเปอร์- มะละกา- ย่านดัสท์สแควร์- โบสต์เซ็นปอลต์ - ป้อมปืนเอฟาโมซ่า-ถนนยองเกอร์- ศาลเจ้าเซ็งฮุนเต็ง - กัวลาลัมเปอร์
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก  
นำชม จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตช์สแควร์ตั้งอยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารร้านค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็นย่านที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเท้า
ชม วิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เท่านั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งนี้ชื่อว่า NosaSenhora แต่เปลี่ยนเป็น St. Paul เมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครอง ด้านหน้ามีรูปปั้นนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผู้มีชื่อเสียงด้านการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รับการฝังไว้ที่หน้าโบสถ์แห่งนี้ก่อนจะนำส่งต่อไปยังประเทศอินเดีย ให้ท่านเดินเล่น ถนนยองเกอร์ ถนนแห่งนี้เป็นถนนคนเดินบ้านเรือนสองข้างทางบนถนนสายนี้ มีสีสันที่สวยงามโดดเด่น สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งจะคล้ายกับเมือในภูเก็ตของเรา นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วถนนแห่งนี้ยังมีของขายที่หลากหลาย โดยเฉพาะของเก่าและของสะสมที่นักท่องเที่ยวมาหาซื้อกันที่นี่ และถนนยองเกอร์ยังได้สมญานามว่าเป็นไชน่าทาวน์อีก ด้วยของมะละกาอีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่าน ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับเรือสินค้าโบราณจำลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน 
นำท่านวะชม ศาลเจ้าเซ็ง ฮุน เต็ง วัดนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในสมัยศตวรรษที่ 17 ถือเป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่บริเวณย่านไชน่าทาวน์ของมะละกา สร้างขึ้นจากวัสดุที่นำเข้าจากจีนโดยฝีมือของช่างชาวจีนที่อพยพมาอยู่ที่มะละกา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพเจ้าแห่งความเมตตา) และเจ้าแม่ทินโห่ว (เทพเจ้าแห่งท้องทะเล) ภายในวัดมีรูปปั้นไม้แกะสลักที่งดงามและรูปปั้นตุ๊กตาจีนในท่วงท่าร่ายรำต่างๆ ปกคลุมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามให้เดินเที่ยวชมอย่างเพลิดเพลิน
ค่ำ อิสระอาการค่ำเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองมะละกา
พัก IBIS STYLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ – วัดถ้ำบาตู-  วัดเทียนโฮ่ว – เมืองปุตราจาย่า - ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet- กรุงเทพ      
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ แวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู เป็นศาสน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร
นำชม วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนสวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดจีนแห่งนี้ สร้างด้วยเงินทุนของชาวจีนในมาเลเซีย โดยรัฐบาลได้ให้เงินส่วนหนึ่งในการสร้าง ได้รับการย่งย่องว่าเป็นวัดจีนที่สวยสะดุดตา ยิ่งใหญ่ อีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในบริเวณแขวนโคมไฟจีนสีแดงเป็นจำนวนมาก ดูแล้วสวยงามแปลกตา ในวิหารมี เจ้าแม่กวนอิมองค์ ใหญ่โดดเด่น สีทองอร่มทั้งองค์ ยิ่งสร้างความศัทธาเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya City) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากคนทางบ้าน ณ Mitsui Outlet ที่มีสินค้าที่มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด พร้อมให้ท่านได้เลือกจับจ่าย ซื้อของฝากคนทางบ้าน 
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกันเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
20.55 น. นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 418         
22.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ


Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top