รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     19 พ.ย. 60 

bookmark

วันแรก สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ไทเป - ซานฟรานซิสโก
13:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EVA AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
16:25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR068 **ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 45 นาที โดยประมาณ**
21:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน **เวลาที่ ไทเป จะเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ 1 ชั่วโมง** (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
23:30 น. ออกเดินทางต่อสู่ ซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ BR028 **ใช้เวลาบิน 11 ชั่วโมง 55 นาที โดยประมาณ** 
19:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา **เวลาที่ลอสแอนเจลิส จะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 14 ชม** 
ที่พัก Four Point by Sheraton Pleasanton หรือเทียบเท่า         

วันที่สอง ซานฟรานซิสโก - เฟรสโน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองซานฟรานซิสโก รองจากสะพานโกลเด้น เกท เมื่อมาถึงเมืองซานฟรานซิสโกคือ รถรางซานฟรานซิสโก San Francisco Cable Car นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ นำท่านสู่ ท่าเรือ เพียร์ 39 เพื่อล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส Alcatraz เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ผ่านชมสะพานแขวนโกลเด้นเกทแบบมุมใกล้ และมุมไกลใกล้กันจะเป็นท่าเรือ ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ Fisherman’s Wharf เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ริมน้ำที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ ปัจจุบันนอกจากจะใช้เป็นที่จอดเรือของชาวประมงแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งรวมความบันเทิงชื่อดังของย่านเมืองนี้ นำท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค Twin Peaks เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามแบบ 360 องศา ของเมืองซานฟรานซิสโก ชม สะพานโกลเด้น เกท Golden Gate Bridge ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ เป็นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านมาเมืองนี้จะต้องมาเยือน หากไม่ได้มาชมสะพานนี้ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงเมืองซานฟรานซิสโก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อำลาซานฟรานซิสโกสู่ เมืองเฟรสโน เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมล รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาเปี๊ยบอาคารสูงสุด 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ มนุษย์เดินดินทมากกว่าหุ่นยนต์ หรือคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเฟรสโนไว้ว่า ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อน เฟรสโน ในขณะที่ชาวลอสแองเจลีสและชาวซานฟรานซิสโก ซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้ง สองนี้เป็นเรื่องตลก และค่อนข้างดูแคลน ชาวชานเมือง เฟรสโนว่า ร้อนเหมือนนรก ไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืน ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Four Point by Sheraton Pleasanton หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ลอสแอนเจลิส - ลาสเวกัส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางจากดินแดนแห่งภูเขาและทุ่งหญ้าเขียวขจี รัฐแคลิฟอร์เนีย สู่ ภูมิประเทศที่แห้งแล้งด้วยทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาล ของรัฐเนวาด้าสู่ เมืองลาสเวกัส Las Vagas City ระหว่างทางผ่าน เมืองบาร์สโตร์ Barstow City เมืองเล็กๆ แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวต่างต้องมาเยือน Tanger Factory Outlet อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด ราคาขายส่งมากมายจากโรงงาน แบรนด์แท้สัญชาติอเมริกัน อาทิ Coach, Levi’s, Polo, Samsonite, Kipling, Roxy, Nike, Kate Spade เป็นต้น
กลางวัน
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองลาสเวกัส Las Vagas City เป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่าเมือง แห่งบาป Sin City เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ การพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทราย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Excalibur Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ลาสเวกัส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจเลือกซื้อทัวร์ไปชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน Grand Canyon ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน อนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็นปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากแรงดัน และความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆ ในเปลือกโลกวัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ประมาณ 1,600 เมตร และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและ ลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อน สูง ต่ำ นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อนให้เกิดความงดงาม และความน่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติขึ้นที่แห่งนี้ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน 1. โดยรถโค้ช ราคาท่านละ 6,800 บาท 2. โดย Helicopter ท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง) หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าเอาท์เล็ท ภายในเมืองมากมาย หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาส เวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน Strip หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิ ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา 
กลางวัน
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก  Excalibur Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางจาก รัฐเนวาด้า เข้าสู่ รัฐแคลิฟอร์เนีย สู่ เมืองลอสแองเจลิส Los Angeles เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกา
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองลอสแอนเจลิส โดยรอบ ผ่านชม เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส El Pueblo de Los Angeles เป็นย่านเก่าแก่ของ เมืองลอสแอนเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต ผ่านชม แอล เอ มิวสิค เซ็นเตอร์ Music Center for the Performing Arts มิวสิค เซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า ศูนย์รวมแรงบันดาลใจและความบันเทิงที่สำคัญของเมืองลอสแอนเจลิส ซึ่งทุกๆ ปีนั้น มิวสิค เซ็นเตอร์ จะถูกนำมาใช้จัดงานศิลปะบันเทิงต่างๆ และจะมีคนมากกว่า 2 ล้านคนมาเข้าชม โดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน ได้แก่ Disney Concert Hall, Dorothy Chandler Pavilion, Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทั้งนี้ ที่นี้ยังเป็นผู้บริจาคสำคัญให้กับสถานที่ จัดงานทางด้านวัฒนธรรมของเมืองลอสแอนเจลิส เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและอุทิศให้กับศิลปินผู้มากความสามารถ ชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Holiday Inn Buena Park หรือเทียบเท่า

วันที่หก ลอสแองเจลิส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม ศาลาว่าการเมือง นำท่านสู่ย่าน ถนนฮอลลีวู้ด ที่ เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่าน ถนนเรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ ไชนีส เธียร์เตอร์ โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด 
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม ซานตา โมนิกา Santa Monica สถานที่ ที่น่าค้นหาที่สุดเมืองหนึ่งในเมืองลอสแอนเจลิส เพราะที่นี่เป็นสวรรค์ย่อมๆ ของผู้ที่ชอบนอนอาบแดดท่ามกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวล รวมถึงเหล่าบรรดานักโต้คลื่นที่หลงรักท้องทะเลอีกด้วย แถมมีร้านค้าให้ช้อปปิ้งมากมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อยมาก ใกล้กัน จะเป็น เจ พอล เก็ตติ เซ็นเตอร์ J. Paul Getty Center เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ ซึ่งจุดเด่นของตึกนี้คือ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ออกแบบโดยสถาปนิค Richard Meier สร้างอยู่บนพื้นที่ 750 เอเคอร์ บนเนินเขาซานตา โมนิก้า โดยพิพิธภัณฑ์แห่งเป็นที่เก็บศิลปะหลายประเภทเช่น ภาพวาด รูปแกะสลัก ภาพถ่าย ของเก่ายุคสมัยกรีกและโรมัน คนรักงานศิลปะไม่ควรพลาด ปิดท้ายด้วย เดอะ โกรฟ The Grove แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที่ๆ มีชื่อแห่งหนึ่งของเมืองลอสแอนเจลิส เพิ่งถูกสร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงครบครันของเมือง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ลอสแองเจลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่เจ็ด ซานฟรานซิสโก - ไทเป
00:15 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR011 **ใช้เวลาบิน 13 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ**

วันที่แปด ไทเป - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
05:10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน **เวลาที่ ไทเป จะเร็วกว่าประเทศไทย ประมาณ 1 ชั่วโมง** (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
09:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินที่ BR067 **ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 45 นาที โดยประมาณ**
11:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ


Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top