รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     19 พ.ย. 60 

bookmark

วันแรก กรุงเทพฯ 
22.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่สอง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ซานฟรานซิสโก-ยอดเขาทวินพีค    
01.05 น.
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  
08.45 น.
เดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 225 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
14.00 น. ถึง สนามบินซานฟานซิสโก หลังผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นำท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค ยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ในเมืองซานฟรานซิสโก ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองซานฟานซิสโก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก La Quinta Inn Oakland Airport Coliseum หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม ซานฟรานซิสโก-ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก-ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ-สะพานโกลเด้นเกท-เฟสโน         
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ลงเรือ ล่องอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงดงามของตัวเมืองผ่านชม เกาะอัลคาทราซ สถานที่คุมขังอาชญากรนามระบือ “อัลคาโปน”  ในอดีต
จากนั้นนำท่านสู่ ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเต็มไปด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็น ที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มี สิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระ เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
จากนั้นชม สะพานโกลเด้นเกท สะพานแขวนที่มีความยาวมากที่สุดในโลก ออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานสเตราซ์ ยาวถึง 4,200 ฟุต กว้าง 90 ฟุต ให้ท่าน ถ่ายรูปแป็นที่ระลึกกับสะพานแขวน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร=
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟสโน เป็นเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  มีจำนวนประชากรประมาณ 505,479 คน ทำให้เฟรสโนเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และอันดับที่ 35 ในสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก Wyndham Garden Fresno Airport หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี่ เฟสโน-บาร์สโตว์เอาเลท-ลาสเวกัส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (LasVegas) ระหว่างทาง นำท่านแวะช้อปปิ้ง ณ บาร์สโตว์เอาเลท (Barstow Factory Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิดพบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เน็คไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE เป็นต้น 
กลางวัน **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนการช้อปปิ้งของท่าน**
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลาสเวกัส (LasVegas) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Stratosphere Casino หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน-SKY WALK-ลาสเวกัส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันถูกจัดให้เป็น       หนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติแกรนด์แคนย่อนถูกคนพบเมื่อปี ค.ศ.1776 แกรนด์แคนย่อน เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทําให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวล 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมที แม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลําธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลกทําให้เกิด การเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผนดินทําให้ทางที่ลําธารไหลผ่านมีความ ลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิด การกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไป ก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร้องลึกสลับซับซ้อนนานนับล้านปีเป็นแคนย่อนงดงามน่าพิศวงเนื่องจากผลของดินฟ้าอากาศ ความร้อนเย็นซึ่งมีอิทธิพลรอบด้าน 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชมวิว สกายวอล์ค (Skywalk) สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ นำท่านเดินชมวิวของแกรนด์แคนย่อน บนกระจกแก้ว (รูปตัวยู) เสมือนเดินบนอากาศ ชมวิวทิวทัศน์ของแกรนด์แคนย่อน จากเบื้องบนสู่เบื้องล่างผ่านกระจกแก้วที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย ซึ่งส่วนของกระจกแก้วได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์บรรจงสร้าง น่าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่งนัก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลาสเวกัส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Stratosphere Casino หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก ลาสเวกัส-ออนตาริโอ มิลล์ เอาเลท์ มอลล์-ลอสแองเจลิส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเลือกซื้อสินค้า ณ ออนตาริโอ มิลล์ เอาเลท์ มอลล์ ท่านจะได้ซื้อสินค้าทั้งเสื้อผ้า รองเท้าและของใช้ ต่างๆมากมายกว่า 200 ร้านค้า อาทิ DKNY ,Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic , Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store พร้อมทั้งสิ่งบันเทิงต่างๆมากมาย อาทิเช่น โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โซนเกมส์ และอื่นๆอีกมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน
**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนการช้อปปิ้งของท่าน**
สมควรแก่เวลานำท่านเดินต่อทางสู่ นครลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในนาม แอล เอ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของ ฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย เดินทางถึงนครลอสแองเจลิส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Crowne Plaza Los Angeles International Airport หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด ลอสแองเจลิส-ถนนฮอลลีวูดเบเวอร์รี่ฮิลล์-ถนนโรดิโอไดร์ฟ-ไชนีส เธียร์เตอร์ 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม นครลอสแองเจลิส มหานครแห่งโลกมายาเมืองใหญ่อันดับสองของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้า 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนน ที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ ท่านชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
ที่พัก Crowne Plaza Los Angeles International Airport หรือระดับเดียวกัน 

วันที่แปด ลอสแองเจลิส -ยูนิเวอร์เเซล สตูดิโอ-สนามบินลอสแองเจลิส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวูด ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ชมเบื้องหลัง การถ่ายทําภาพยนตร์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ ที่ตื่นเต้นระทึกใจชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างๆ เช่นเจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ10ประการหรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BLACK TO THE FUTURE,  JURASIC PARK, BLACK DULFและนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอรเวิลด์  โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้
กลางวัน
**อิสระอาหาร เที่ยงและเย็น เพื่อความต่อเนื่องในการเที่ยวที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ**
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลิส
22.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK216 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เก้า ลอสแองเจลิดูไบ-กรุงเทพฯ
 
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

วันที่สิบ ดูไบ-กรุงเทพฯ
01.35 น.
ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง  
03.30 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top