รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     19 พ.ย. 60 

bookmark

วันแรก
กรุงเทพ – ปอยเปต – เสียบเรียบ – พระองค์เจค-องค์จอม – วัดใหม่ – โตนเลสาป             (-/L/D)
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (ตามใบนัดหมาย)  
06.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว
09.00 น. 
เดินทางมาถึง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนไทย – กัมพูชา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า – ออกเมือง นำทุกท่านเดินทางสู่ จ.เสียมเรียบ โดยนำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่น โดยระยะทางประมาณ150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.5ชม. (สภาพถนนดี) เดินทางถึง จ. เสียมเรียบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที1/ 7)
หลังอาหารแล้วนำคณะเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก
บ่าย จากนั้นเดินทางไปสักการะและ นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ พระองค์เจค พระองค์จอม ที่ชาวเสียมเรียบนับถือและศรัทธา จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ วัดใหม่ หรือ วัดอัฐ เมื่อก่อนเคยเป็นทุ่งสังหาร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในกัมพูชาในยุคสงครามล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยเขมรแดงเรืองอำนาจ หลังจากนั้นนำทานเดินทาง สู่โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบน้ำจืด ที่มีชื่อเสียงของกัมพูชา นำท่าน ลงเรือล่องชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง ที่ปลูกบ้านสร้างเรือนลอยน้ำซึ่งจะมีทั้งชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามที่อพยพมาตั้งรกราก 
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2/7) บริการอาหารแบบบุฟเฟต์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง รำอัปสรา 
ที่พัก
โรงแรม Starry Angkor Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ -ช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายน-กรกฎาคมแล้งและน้ำน้อยอาจจะไม่สะดวกในการลงเรือล่องทะเลสาบ พิจารณาตามความเหมาะสม ในแต่ละช่วงการเดินทาง

วันที่สอง
พระนครธม – ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – ปราสาทนครวัด – ช้อปปิ้ง Night Market  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3/7)
08.00 น. เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมิน (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส แต่คนที่สร้างต่อจนเสร็จเป็นพราหมณ์ชื่อคุรุยัชญวราหะ ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามมากโคปุระของปราสาทบันทายสรีมีลวดลายงดงามมากจำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไปจะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทรายสองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกัน ห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง "ศรี" แปลว่า ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า "ป้อมที่สวยงาม"  เดินทางไปชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวันในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ขึ้นปกคลุม ชมรากไม้ยักษ์ ที่งออกเลื้อยรัดองค์ปราสาทเอาไว้อย่างมหัศจรรย์ขนาดที่มีทีมถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลีวู้ด (Tomb Raider) นำเข้าไปไว้ในฉากสำคัญ ..จึงพลาดไม่ได้อย่างยิ่งที่จะเข้าชม
เที่ยง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4/7)
บ่าย ชมกลุ่มปราสาทนครธม เริ่มจาก สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นำชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิศดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆที่ท่านเคยพบมาจากนั้นชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศเดินทางผ่านชมพลับพลาหรือบัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ เทวสถานอันยิ่งใหญ่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางครั้งนี้นั่นคือ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชาชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วยเราจะใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณ ที่สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่อาจเปรียบเทียบกับบุโรพุทโธของชวา และปิรามิดของอียิปต์ ได้อย่างไม่น้อยหน้ากัน จนท่านอาจรู้สึกว่าเข็มนาฬิกาของท่านหมุนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ 
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 5/7)
หลังจากนั้น พาทุกท่านเที่ยวชมเมืองเสียบเรียบยามคำคืน พร้อมกับช้อปปิ้ง Night Market เลือกซื้อสิ้นค้าของฝากตามอัธยาศัย 
ที่พัก โรงแรม Starry Angkor Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
ตลาดซาจ๊ะ – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย – ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพ   (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่6/7)
08.00 น.
เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Artisans d’Angkor) สถานที่นี้เป็นศูนย์สอน วิชาชีพแทบทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ และผลงานของนักเรียนก็จะมีวางจำหน่ายภายในร้านค้าของศูนย์ก่อนมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร,เครื่องเงิน,ไม้แกะสลักต่างๆ พร้อมทั้ง จำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ  ของที่ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่าง ๆ 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7/7)
นำท่านออกจาก จ.เสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับสู่ด่าน ปอยเปต ระหว่างเส้นทางนั้นจะให้ท่านแวะเข้าชมและซื้อของที่ละลึกที่ หมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของประเทศกัมพูซาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด
15.00 น.
จากนั้นเดินทางถึง อ. ปอยเปต นำท่านผ่านด่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรและเชิญทุกท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างมากมาย อาทิเช่น กระ เป๋า  รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและภาพความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top