ทัวร์อินเดีย KASHMIR AUTUMN 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์
     ER1_SG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย KASHMIR AUTUMN 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
     SPICEJET (SG)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
พาฮาแกม - ศรีนาคา  - กุลมาร์ค  - ศรีนาคา - โซนามาร์ค - ล่องเรือชิคาร่า - เมืองศรีนาคา - เมืองเดลี                                                                                                                                                                                                                           
กำหนดการ
วันที่ 23 - 28 พฤศจิกายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 พ.ย. 60 

bookmarkวันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองเดลี – สนามบินเมืองศรีนาคา 
01.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน SPICEJET โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 
03.50 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG88 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี ผ่านพิธีการศุลกากรและรับกระเป๋า จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อรอต่อเครื่องไป เมืองศรีนาคา
(อิสระทานอาหารเช้าในสนามบิน)
10.50 น. ออกเดินทางไปยัง สนามบินศรีนาคา โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG88 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 นาที)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
ออกเดินทางจากศรีนาคาสู่ หมู่บ้านพาฮาแกม หรือ หมู่บ้านหุบเขาแกะ หมู่บ้านที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย…ระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ทำ ครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไป  ไม้แบดนี้ทำมาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง 
อิสระ ชม เมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ....จนถึงเวลานัดหมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
พักที่ Green Heights Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง
พาฮาแกม – ศรีนาคา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านอิสระ ชม เมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ที่นี่ คือ ดินแดนสรวงสวรรค์ของแคชเมียร์ นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างยกย่องให้ ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งหากคุณยังไม่เชื่อก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น…… .คำว่า พาฮาลแกม หมายถึง หมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ (Village of Shepherds) หรือ หุบเขาแกะ และด้วยทัศนียภาพอันงดงามจนน่าทึ่งของพาฮาลแกม....ดินแดนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักสร้างภาพยนตร์ จนกลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียง ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดีย….ปัจจุบันพาฮาลแกมได้รับสมญานามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย" ไปแล้ว พาฮาลแกม ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่พักผ่อนปิกนิก ตกปลาเทราต์ และขี่ม้าชมวิวเท่านั้น ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี ผู้แสวงบุญชาวฮินดูจำนวนมากจะมาประกอบพิธีกรรมยาตราเพื่อไปสักการะถ้ำอัมรนาถอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นที่ประทับของพระศิวะ เทศกาลนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Amarnath Yatra....การท่องเที่ยวในพาฮาลแกมนั้น คือ การชื่นชมในความงดงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ และชมวิวทิวทัศน์ด้วยการใช้เส้นทางการขี่ม้า ซึ่งอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน แต่ก็ถือว่าคุ้มสำหรับการเดินทางแน่นอนค่ะ……การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชั่วโมง 
กิจกรรมเด่นพิเศษแนะนำ  สุนกสนามกับการขี่ม้าชมหุบเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) (ไม่รวมในรายการทัวร์ ค่าขี่ม้า 600 รูปี ไม่รวมทิป) 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร
บ่าย ออกเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาเมืองศรีนาคา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ ประกอบด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่ คือ ทะเลสาบดาล และ ทะเลสาบนากิ้น ด้านหลังมีเทือกเขาโอบล้อมโดยรอบ ในสมัยที่ถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุล มีการจัดทำผังเมืองขึ้นมาใหม่ จึงทำให้แคชเมียร์เป็น เมืองที่สวยงาม ปัจจุบันชาว ศรีนาคาเกือบร้อยละ 98 % นับถือศาสนาอิสลาม....นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาตามเส้นทางเดิม นำท่านชม สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธารและแปลงไม้ดอก  ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ชมสวนนิชาท  เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ซึ่งตั้งเป็นฉากหลัง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ โรงแรมบ้านเรือ...
บ้านเรือในทะเลสาบ ในเมืองศรีนาคา บ้านเรือนี้ถือกำเนิดจากสมัยที่เจ้าผู้ครองแคว้นแคชเมียร์ยังครองอำนาจกับ อังกฤษที่เข้ามาปกครองอินเดีย และไม่อนุญาตให้อังกฤษมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนอังกฤษจึงหาทางออกด้วยการสร้างบ้านเรือลอยลำอยู่ในทะเลสาบแทน
พักที่ Wangnoo Houseboat หรือเทียบเท่า

วันสาม
ศรีนาคา – กุลมาร์ค 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ออกเดินทางโดยสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา ประมาณ 58 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน แคชเมียร์ (Kashmir) เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน กุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาว มีระดับความสูง 2,730 เมตร จากระดับน้ำทะเล   ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง  ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย……
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร
บ่าย
นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้าหรือกอนโดลา)  ไปจนถึง ยอดเขากุลมาร์ค Gulmarg Hill”  ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์ค ให้ท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง ถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอกจัดท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย และ กุลมาร์คมีชี่อเสียงในฐานเป็นสถานที่ที่เล่นสกีซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในอินเดีย นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาว
กิจกรรมเล่นลากเลื่อนหิมะ(มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อยให้ลื่นไหลลงมา (ค่านั่งเลื่อน350-400 รูปี) ณ ลานกุลมาร์ค และ ค่าขึ้นกระเช้าเฟส 2 ท่านละ 500 รูปี สโนว์โมบิล 1,500-3,000 รูปี
ไม่รวมในรายการ ทัวร์ กรุณาสอบถามรายละเอียดและราคาจากไกด์ท้องถิ่นของท่าน
เดือนธันวาคม - เมษายน ชมบรรยากาศของภูเขาหิมะที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและเล่นสกีน้ำแข็ง
อิสระชมหุบเขา กุลมาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมักนิยมมาเที่ยวกันช่วงฤดูหนาวเพื่อเล่นสกีแลถ้าในช่วงฤดูร้อนที่กุลมาร์คก้อจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป่าสน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกคลุม จนถึงเวลานัดหมาย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาตามเส้นทางเดิม 
จากนั้นพอมีเวลา นำท่านชม โรงงานทำพรมเปอร์เซีย ได้เวลาอันสมควรเข้าสู่ที่พัก
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
พักที่ Wangnoo Houseboat หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
ศรีนาคา – โซนามาร์ค
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค  ใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพการจาราจร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ที่สวยงามของ  กราเซียร์น้ำแข็งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดทาง  จึงเป็นเส้นทางที่ให้เก็บภาพประทับใจได้ตลอดทาง  ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตา  จัดเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์  ความสูงไล่ระดับขึ้นไปถึง 3,000 เมตร  จากระดับน้ำทะเล และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า  ทาจิวาส  ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี  มีแม่น้ำสินธุ  ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน  “โซนามาร์ค”  
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย เดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็น  ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็งชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค หรือเรียกว่า ทาจิวาส์ กราเซีย ท่านที่หลงใหลในธรรมชาติสามารถชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดเดินชมความงดงามของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัยอันหาคำบรรยายไม่ได้ เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์  หรือขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน (ค่าขี่ม้ารวมในค่าทัวร์แล้ว) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา นำท่าน ชมยิดจาร์มา  (หากมีเวลาพอ) ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่แห่งเมืองศรีนาคาและให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดพื้นเมืองรอบ มัสยิดและเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองศรีนาคา
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
พักที่ Wangnoo House Boat หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
ล่องเรือชิคาร่า - เมืองศรีนาคา – เมืองเดลี         
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นำท่าน ล่องเรือสิคารา(เรือพายแบบแคชเมียร์) ชมความงดงามทะเลสาบ ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมะที่ล้อมรอบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ำ ทะเลสาบใสสวยงาม สนุกสนานกลางทะเลสาบเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวแคชเมียร์ที่นำของมาขายให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาตามความสามารถได้เวลาสมควร  
กลางวัน 
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี
14.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินเดลี โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG144 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 นาที)
16.05 น.
ถึงสนามบินเดลี จากนั้นนำท่านไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
(อิสระอาหารเย็นภายในสนามบิน)
21.05 น. ออกเดินทางจากสนามบิน เดลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบินที่ SG87

วันที่หก
กรุงเทพฯ
03.00 น. เดินทางถึงยังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ อย่างปลอดภัย


Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top