รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

bookmark

วันแรก
กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
13.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
15.50 น.
ออกเดินทาง นครซิดนีย์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ291
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
20.00 น.
เดินทางถึง สนามบินชางฮี  ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้อสินค้า DUTY FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง

วันที่สอง สิงคโปร์ – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – หาดบอนได – เดอะแก็ป – โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ –  ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ – ไชน่าทาวน์  
01.45 น.
ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ002
(ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
12.30 น.
ถึง สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
นำท่านผ่านชม หาดบอนได (Bondi Beach) หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดดอันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ชม เดอะแก๊ป (The Gap) จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงคราม ชมโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์ และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ 
จากนั้นนำท่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี องค์การยูเนสโกได้ขึ้นเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2550  ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร ห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สะพานฮาร์เบอร์  ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกับตัวเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ชม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยา ผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม  และยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะเห็นโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ แหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด รวมถึงร้านขายเสื้อผ้า ตลาดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เขาสามอนงค์ – รถรางไฟฟ้า – SCENIC BABLEWAY – สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ที่เต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองในระยะไกลจะเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกและ สัตว์นานาชนิด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ผ่าน KATOOMBA เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขา นำท่านชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตา เกิดจากฝนและลมพัด จนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศขึ้น รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างน่าตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขา สู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามของหุบเขาสีน้ำเงิน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมความสวยงามของยอดเขาสามอนงค์ในมุมที่แตกต่าง ( กรณี RAILWAY ปิดปรับปรุง ท่านสามารถนั่ง SCENIC CABELWAY ขึ้นหรือลงหุบเขาแทน) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์โคอาล่า ปาร์ค (KOALA PARK) ชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมือง อย่างใกล้ชิด อาทิ เช่น โคอาล่า, จิงโจ้, วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า สนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ อิสระตามอัธยาศัย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อิสระเต็มวันนครซิดนีย์ (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ทางไกด์จะแนะนำสถานที่หลักๆและการเดินทางเบื้องต้น โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วเมืองเมลเบิร์นทั้งรถไฟใต้ดิน รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่นส์ เมืองตากอากาศที่ชาวซิดนีย์นิยมเดินทางมาพักผ่อน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และการเล่นแซนดูนบอร์ดกระดานลื่นไถลลงจากเนินทรายสูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอันงดงามของท้องทะเลและเนินทรายสีทอง
หรือเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวเนลสัน (NELSON BAY) พร้อมล่องเรือชมความน่ารักของปลาโลมาปากขวด ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเพลิดเพลิน กับการชมปลาโลมาแสนรู้ ที่จะว่ายเคียงคู่ไปกับเรือของท่านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมนกนานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในอ่าวแห่งนี้อีกด้วย  
หรือช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมส์ ห้างควีนส์วิคตอเรีย (Queen Victoria Building) ตั้งอยู่ที่ใจกลางนครซิดนีย์ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ถูกล้อมรอบด้วยถนนทั้ง 4 ด้าน บริเวณด้านหน้าตึกมีรูปปั้นของควีนวิคตอเรีย ที่ทำจากบรอนซ์หรือสำริดตั้งอยู่ ภายในประกอบไปด้วยแหล่งรวบรวมสินค้าที่ใหญ่มาก อาทิเช่น สินค้าพีนเมือง, เสื้อผ้าของแบรนด์เนม, ครีมทาผิว และของที่ระลึกต่าง ๆ
หรือชม ซิดนีย์อควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายในมีการจัดแสดง ซึ่งแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนตู้ปลา, โซนอนุบาลแมวน้ำ และโซนอุโมงค์ใต้ทะเลขนาดใหญ่ และมีความยาวถึง 160 เมตร มีหลังคากระจกอะครีลิคใส ที่จำลองเป็นแนวปะการัง The Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
**อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง**
ที่พัก DEVERE SYDNEY HOTEL, SYDNEY หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซิดนีย์ – สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ001
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
18.50 น. เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
22.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสกู๊ตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TZ292
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
23.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top