รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     12 ธ.ค. 60 

bookmark

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – บริสเบน
21.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
** หมายเหตุ ** ( ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมือง )
00.01 น. ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 473

วันที่สอง บริสเบน – ชมเมือง – เม้าท์คุทธา – โกล์ดโคสต์
12.05 น.
เดินทางถึงถึงเมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 4 ชม.)  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บนแม่น้ำบริสเบน ผ่านชมศาลาว่าการประจำเมือง สู่เม้าท์คูท่า จุดชมวิวเมืองบริสเบนที่สวยที่สุดบนเนินเขา ซึ่งสมารถชมวิวของตัวเมืองบริสเบน และสายน้ำสายหลักของเมืองคือแม่น้ำบริสเบนที่ได้ชื่อว่า สเน็คริเวอร์ ที่ขดคดเคี้ยวคล้ายงู และบริเวณ เซ้าท์แบ้งค์ ริมฝั่งแม่น้ำชมวิวบริเวณที่เคยใช้เป็นที่จัดงานเอ็กซ์โป ซึ่งทำให้บริสเบนเป็นเมืองที่ชาวโลกรู้จักมากขึ้นในฐานะเป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทสออสเตรเลีย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกลด์โคสต์ เจ้าของฉายา HAWAII OF AUSTRALIA ทีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องของชายหาดที่ยาวถึง 70 กิโลเมตร ดังนั้นชายหาด ที่นี่จึงถูกขนานนามว่าเป็นชายหาดที่ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังมีป่าอุดมสมบูรณ์ ที่มีชื่อเสียงและการพักผ่อนที่สะดวกสบายชมความงามของชายหาดที่ยาวสุดลูกหูลูกตาของ SURFER PARADISE
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่ ISLANDER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อิสระช้อปปิ้ง – หรือซื้อ OPTIONAL TOUR (สวนสนุกดรีมเวิลด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
  **  ท่านสามารถ ซื้อทัวร์ เพิ่มเติม กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนเดินทาง นะคะ **
1. DREAMWORLD ดรีมเวิล์ด สวนสนุกที่เป็นดินแดนแห่งความฝันของชาวออสซี่ สนุกสนานกับเครื่องเล่นชนิดต่างๆ  อาทิ RUNAWAY REPTAR ROLLERCOASTER  หรือให้ท่านได้ตื่นเต้นสุดขีดกับ GIANT DROP ที่เป็นเครื่องเล่นที่ได้รับการบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเครื่องเล่นที่มีความสูงที่สุดและเร็วที่สุดในโลก และท่านยังสามารถชมชีวิตสัตว์พื้นเมืองที่มีเฉพาะในแถวประเทศออสเตรเลียเท่านั้น ที่มีอยู่มากมายกว่า 100 ชนิด อาทิ จิงโจ้ โคอาล่า วอมแบท ดิงโก้ พอสซั๋ม เป็นต้น ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนและเพลิดเพลินกับการให้อาหารจิงโจ้ โคอาล่า หรือวัลลาบี รวมทั้งชมการแสดงโชว์การตัดขนแกะ และสุนัขต้อนแกะ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้ามากมาย

**DREAMWORLD (มีรถรับ – ส่ง อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น) ค่าเข้า คนละ 2,000 บาท**
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่ ISLANDER HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
  *** อิสระตามอัธยาศัย ***
** สถานที่แนะนำ **   ท่านสามารเดิน เที่ยวชม ในเมืองได้
©ฮาร์เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านเลือกซื้อและช้อปสินค้าต่างๆมากมาย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิเช่น ROXY, BILLABONG, RIP CURL, QUICKSILVER เป็นต้น หรือสินค้ากีฬา เช่น SPEEDO, NIKE, ADIDAS, THE NORTH FACE จากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น KATIES, LILI, LISAHO, MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็นต้น
©เซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ เป็นศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าบูติคชั้นนำของบรรดานักออกแบบและผู้ผลิตเสื้อผ้าในภูมิภาคโกลด์โคสต์ให้เลือกเดินชมและซื้อหาอย่างมากมาย หรืออาจเลือกไปเดินชมสินค้าท้องถิ่นและงานฝีมือคุณภาพดีที่ตลาดริมชายหาดหรือตลาดพื้นเมืองของออสเตรเลีย แวะไปสัมผัสและเล่นเซิร์ฟไล่ตามจับคลื่นที่โกลด์โคสต์ในพื้นที่ยอดนิยม อาทิ เบอรีน เฮด (BURLEIGH HEADLAND) กรีนเมาท์ (GREENMOUNT) เคอร์ร่า (KIRRA) ซีเวย์ (SEAWAY) และ SNAPPER ROCKS หรือเพิ่มความท้าทายด้วยกิจกรรมทางน้ำ เช่น สกีน้ำ เรือลากร่ม เจ็ทสกีและเรือใบ ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่ IBIS VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โกลด์โคสต์ – บริสเบน  – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
  หลังอาหารเช้า อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินบริสเบน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 474
20.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง
*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top