เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 16 ปี 10 เดือน 4 วัน

ทัวร์ฮ่องกง

GO HONGKONG ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE232591 GO HONGKONG ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
GO HONGKONG ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
 • ขึ้นกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา<br> ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์ <br> ขอพรองค์แชกงมิว เสริมโชค<br> พักดี 4 ดาว 2คืน<br> เมนูสุดพิเศษ!!<br> ติ่มซำฮ่องกง <br> ห่านย่างต้นตำรับฮ่องกง <br> บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง (เครื่องดื่ม,น้ำอัดลม +เบียร์ ไม่อั้น!!) <br>อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ท่านสามารถเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สนุกจุใจเต็มวัน
/ SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE232591
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • จองทัวร์กับ Wtravel.Co.Th มั่นใจได้หรือไม่?
   ตอบ = 1. WTravel.Co.Th ดำเนินการโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
   2. บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550( 16 ปีที่ผ่านมา)
   3. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท(ชำระเต็ม)
   4. บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตาม พรบ.ธุรกิจนำเที่ยว ปี พ.ศ. 2551 เลขที่ 11/05536 ใบอนุญาตฯ หมดอายุ 24 กรกฎาคม 2567)
   5. บริษัทฯ มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง พื่้นที่ 500 ตารางเมตร บนที่ดิน 212 ตารางวา ตั้งอยู่ถนนรามคำแหง
   6. บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดขายทัวร์ต่างประเทศจากองค์กรท่องเที่ยวชั้นนำ หลากหลายเส้นทาง อาทิ ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, พม่า, เรือสำราญ เป็นต้น
   7. บริษัทฯ เป็นตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จัดส่งนักเรียน-นักศึกษาไทย เดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศทั่วโลกมาแล้วหลายพันคน
   8. บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) องค์กรชั้นนำของไทยด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ
   9. บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ(TIECA) องค์กรชั้นนำของไทยด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ
   10. บริษัทฯ ให้บริการนักท่องเที่ยวช่าวไทย เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกมาแล้วหลายหมื่นคน
   11. บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติทิ้งลูกทัวร์ลอยแพ ทั้งที่สนามบินในประเทศไทย และที่ต่างประเทศ
  • บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ไปส่งทัวร์ที่สนามบินหรือไม่?
   ตอบ = ทัวร์ทุกคณะ บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปส่งลูกค้าที่สนามบิน และอำนวยความสะดวกด้านเช็คอินให้กับลูกค้า
  • บริษัทฯ จัดทัวร์เอง หรือส่งต่อ?
   ตอบ = 1. กรณีทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive Tour) บริษัทฯ เป็นผู้จัดทัวร์เองทั้งหมด
   2. กรณีทัวร์ร่วมคณะ หรือจอยทัวร์(Collective Tour) มีทั้งที่บริษัท ฯ เป็นผู้จัดทัวร์เองทั้งหมด และจัดร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทัวร์ เนื่องจากทัวร์มีหลากหลายเส้นทาง พันธมิตรทัวร์แต่ละแห่ง มีความชำนาญทัวร์แต่ละเส้นทางที่แตกต่างกันไป การจัดทัวร์ในรูปแบบกลุ่มพันธมิตร จะทำให้มีคณะทัวร์เพียงพอออกเดินทางได้
  • บริษัทฯ จัดทำประกันภัยการเดินทางให้กับคณะทัวร์หรือไม่?
   ตอบ = บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยการเดินทางให้กับลูกค้าทัวร์ทุกท่าน ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดไว้
 • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
   กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
  • กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
  • หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
 • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ

  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
  • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
  • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
  • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ

  • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
  • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • เงื่อนไขการคืนเงิน

  • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองทัวร์ ก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมดตามยอดที่ท่านชำระ (ยกเว้นกรณีหากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตี หรือมัดจำ กับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตี ค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
  • การเดินทางที่ต้องการันตี หรือมัดจำ หรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าบริการทั้งหมด
  • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่าย 10,000.-บาท
  • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัทฯ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการจองก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
  • กรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกตั๋วแบบหมู่คณะ

ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

  ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   GO HONGKONG ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
   GO HONGKONG ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
   ราคาเริ่มต้น 0
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน