เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 15 ปี 6 เดือน 18 วัน

ทัวร์สิงคโปร์

โปรแกรมล่องเรือสำราญ​ Genting Dream เส้นทาง​ สิงคโปร์​-น่านน้ำ-สิงคโปร์​ 3วัน​ 2คืน​

WRTE220582 โปรแกรมล่องเรือสำราญ​ Genting Dream เส้นทาง​ สิงคโปร์​-น่านน้ำ-สิงคโปร์​ 3วัน​ 2คืน​
โปรแกรมล่องเรือสำราญ​ Genting Dream เส้นทาง​ สิงคโปร์​-น่านน้ำ-สิงคโปร์​ 3วัน​ 2คืน​
 • (#)ราคานี้รวม ✔️ตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุงเทพ-สิงคโปร์) ✔️ห้องพักบนเรือ​แบบมีระเบียง 2​ คืน​ (ยกเว้น​ 30ธค-1มค พักห้องแบบมีหน้าต่าง)​ ✔️รถรับส่ง (สนามบิน-ท่าเรือ-สนามบิน) ✔️อาหารบนเรือสำราญ​ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) ✔️กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ✔️ภาษีท่าเรือ ✔️หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง ✔️ชมน้ำตกในอาคารที่สูงที่สุดในโลก The Jewel Changi
 • 3 ดาว
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 27,500 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE220582
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 27,500 41,500 แสดง - 20
  2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 27,500 41,500 แสดง - 20
  9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 27,500 41,500 แสดง - 20
  30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 29,900 44,900 แสดง - 20

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    โปรแกรมล่องเรือสำราญ​ Genting Dream เส้นทาง​ สิงคโปร์​-น่านน้ำ-สิงคโปร์​ 3วัน​ 2คืน​
    โปรแกรมล่องเรือสำราญ​ Genting Dream เส้นทาง​ สิงคโปร์​-น่านน้ำ-สิงคโปร์​ 3วัน​ 2คืน​
    ราคาเริ่มต้น 27,500
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน