ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต

Terms of Payment With Credit Card Online
ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต
www.wtravel.co.th
โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
หาหท่านเลือกใช้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ก่อนทำการชำระเงิน โปรดกรุณาอ่าน  และยอมรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ ดังนี้ .-
 
  1. บริษัทฯ รับการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์คาร์ด หรือ JCB   ที่อนุมัติบัตรโดยสถาบันการเงินในประเทศ เท่านั้น
  2. บริษัทฯ จะรับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA   เฉพาะบัตรที่ลูกค้าได้สมัคร และผ่านขั้นตอนการยืนยันตนในการเป็นเจ้าของบัตรด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า Verified by Visa (เวอร์ริไฟด์ บายวีซ่า) เท่านั้น
  3. บริษัทฯ จะรับชำระด้วยบัตรเครดิต MasterCard   เฉพาะบัตรที่ลูกค้าได้สมัคร และผ่านขั้นตอนการยืนยันตนในการเป็นเจ้าของบัตรด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า MasterCard SercureCode (มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด) หรือ MCSC เท่านั้น
  4. บริษัทฯ จะรับชำระด้วยบัตรเครดิต JCB   เฉพาะบัตรที่ลูกค้าได้สมัคร และผ่านขั้นตอนการยืนยันตนในการเป็นเจ้าของบัตรด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า  JSecure เท่านั้น
  5. หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1, 2, 3, 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ การชำระเงินของท่าน และหรือขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชำระเงินของท่าน โดยบริษัทฯ จะติดต่อท่านตามที่ช่องทางที่ท่านให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์ โดยการยกเลิกดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่านถูกยกเลิกไปด้วย เนื่องจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของท่านไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยยอดเงินทั้งหมด ที่ท่านชำระมาเต็มจำนวน(ไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ) จะถูกคืนกลับสู่วงเงินบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 20 วันทำการขึ้นอยู่กับขั้นตอน นโยบายของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน  ในกรณีที่ท่านยังต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่ท่านได้ทำรายการดังกล่าวไปแล้ว ขอให้ท่านติดต่อบริษัทฯ ด่วนที่สุด  เพื่อที่จะเลือกชำระเงินด้วยวิธีอื่น
  6. ในกรณีมีผู้ใช้บริการขอยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกบริการอย่างอื่น การขอคืนเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของแต่ละรายการทัวร์ และเงื่อนไขของการบริการอื่นๆ และให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ใช้บริการระบบการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในขณะนั้น
  7. เงื่อนไขและข้อตกลงการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ให้มีผลกับทุกสินค้า และบริการที่เลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต และจะถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่ทำการชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าว ได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดนี้ และยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายทุกประการ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ จากการที่บริษัทฯ อาจทำการยกเลิกรายการซื้อขายสิ้นค้า และบริการที่มีการชำระเงินไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขแห่งการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ตามที่ได้ระบุไว้ 
  8. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต โปรดสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-374-1300  หรือ อีเมล์ info@wtravel.co.th
  9. บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือ ยกเลิก ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
 
 
 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top