ทัวร์รัสเซีย : สาระน่ารู้ก่อนเดินทางไป
Sep 26, 2016  

สาระน่ารู้ก่อนเดินทางท่องเที่ยวรัสเซีย       


  หากคุณกำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวประเทศรัสเซีย (Russia) ซึ่งอาจเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำงานก็ตาม การทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนเดินทางไปรัสเซีย รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่ารัสเซีย หรือวีซ่าท่องเที่ยวรัสเซีย เพียงเท่านี้การเดินทางเข้าประเทศรัสเซียของคุณก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สาระน่ารู้ก่อนเดินทางท่องเที่ยวรัสเซีย
การเดินทางเข้ามาในรัสเซียก็เช่นเดียวกันกับการเดินทางไปประเทศอื่นๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง การหาข้อมูลต่างๆ ของประเทศรัสเซียโดยทั่วไป เช่น สภาพอากาศและอุณหภูมิ ที่ตั้งของเมืองและข้อมูลอื่นๆในกรณีฉุกเฉินฯลฯ ไว้แต่เนิ่นๆ เผื่อเกิดปัญหาต่างๆ เราจะสามารถเตรียมรับ สถานการณ์ได้ทันท่วงที

อย่าลืม... เตรียมเอกสารเหล่านี้ก่อนเดินทางไปรัสเซียเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หรือเอกสารที่ใช้แทน บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

แนะนำ...ว่าเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้
 
  • จดที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทและสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาเมื่อเดินทาง
  • รีจิสเตอร์ หรือลงทะเบียนพำนักของบุคคลต่างด้าว ภายในสามวันหลังจากที่ท่านเดินทางมาถึง
  • หมั่นตรวจสอบวีซ่าของตนเองอยู่เสมอ หากวีซ่าขาดอายุ ท่านอาจจะถูกปรับ จำคุก และ/หรือถูกส่งตัวกลับประเทศไทยได้
  • ผู้ที่เดินทางมาอยู่ในรัสเซียเป็นเวลานานๆ ควรรายงานตัวไว้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อการติดต่อทุกครั้ง
     
สิ่งที่ท่านต้องพบ ณ ท่าอากาศยานรัสเซีย

ท่าอากาศยานระหว่างประเทศในกรุงมอสโกมี 3 แห่ง คือ สนามบินเชเรเมิยเทียวา-ดวา (Sheremyetevo -2) สนามบินวนุคโกวา Vnukovo และสนามบินดามาเดดาวา Domodedovo หากเปรียบเทียบกันแล้ว สนามบินเชเรเมียเทียวา Sheremyetevo ระบบการตรวจคนเข้าเมืองและการรับกระเป๋าเดินทางยังมีความล่าช้ากว่า
สนามบินดามาเดดาวา Domodedovo รวมทั้งสถานที่อาจคับแคบและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก

สนามบินหลักของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้น มี 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ สนามบินปุลโกวา อดีน Pulkovo 1 และสนามบินปุลโกวา ดวา Pulkovo 2 โดยทั่วไป สายการ บินภายในประเทศมักใช้บริการสนามบิน ปุลโกวา อดีน Pulkovo 1 แต่ก็มีสายการบินต่างประเทศบางสายลงจอดที่สนามบินนี้เช่นกัน

สนามบินแต่ละแห่ง ทั้งในมอสโก และที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีระยะทางห่างกันมาก ดังนั้น ก่อนเดินทางควรตรวจสอบตั๋วเครื่องบินและวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ตกเครื่อง

เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ท่านจะต้อง กรอกใบขอเข้าเมือง (Immigration Card) ทั้ง 2 ส่วน คือ ส่วน A และ ส่วน B ส่วนใหญ่พนักงานบนเครื่องจะแจกก่อนที่เครื่องจะบินลงจอด หากท่านไม่ได้รับ สามารถหยิบเองได้ที่โต๊ะเคาน์เตอร์สำหรับกรอกเอกสาร

เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว เข้าคิวรอที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับการตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะได้รับส่วน “B” ของใบขอเข้าเมืองพร้อมตราประทับผ่านด่านในใบนั้น คืนจากเจ้าหน้าที่

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ท่านสามารถเดินไปรอรับกระเป๋าสัมภาระของท่านได้ที่หมายเลขสายพานที่สายการบินจะประกาศที่หน้าจอเหนือสายพานแต่ละแห่งนั้นเอง

เมื่อท่านได้หยิบสัมภาระของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากว่าท่านมีสิ่งของที่ต้องสำแดง จะต้องกรอกใบสำแดงสิ่งของ
(ในบางครั้งบางสนามบินบังคับให้กรอกแม้ว่า ไม่มีสิ่งของต้องสำแดงก็ตาม) หากท่านมีสิ่งของต้องสำแดงท่านจะต้องแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบ โดยท่านจะต้องผ่านด่านช่องสีแดง หากท่านไม่มีสิ่งที่ต้องสำแดง ท่านจึงสามารถเดินออกผ่านช่องสีเขียวได้

เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง เมื่อท่านเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว ควรรายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต เพื่อที่สถานเอก อัครราชทูตฯ จะได้ติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ฯลฯ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ขึ้น ตลอดจนการอำนวย ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในกรณีทั่วไป นอกจากนี้ควรติดต่อกับชุมชนชาวไทยในพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ด้วยเพื่อจะได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ของทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีที่การติดต่อไม่ทั่วถึง

เมื่อใดก็ตามที่ท่านเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว ไม่ว่าจะมาด้วยจุดประสงค์ของการท่องเที่ยว ทำงาน หรือเรียนและรู้สึกว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น หรือถูกหลอกลวง ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีให้คำปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไข โดยท่านสามารถติดต่อมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในวันและเวลาราชการ

Immigration Card คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?


 
ตัวอย่าง ใบขอเข้าเมือง

 
มื่อเดินทางมาถึงประเทศรัสเซีย การผ่านข้ามพรมแดนเข้ามาไม่ว่าจะจากประเทศไทยโดยตรง หรือผ่านจากประเทศอื่นนั้น ต้องมีเอกสารสำคัญคือ เป็นหลักฐานยืน ยันว่า ชาวต่างชาติผู้นั้นข้ามพรมแดนเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายสหพันธรัฐรัสเซียมาตราที่ 30 ข้อที่ 3 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2002 ฉบับที่ 115-fz ได้กล่าวถึงสถานะของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศรัสเซีย

โดยระบุว่า “ชาวต่างชาติที่เข้ามาในรัสเซียจะต้องกรอกใบขอเข้าเมือง พร้อมแนบเอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลส่วนบุคคลของชาวต่างชาติผู้นั้น เพื่อแสดง เอกสารดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอผ่านชายแดนเข้าประเทศ ในระหว่างที่เดินทางออกนอกประเทศชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องคืนใบขอเข้าเมืองให้ กับเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเดินทางออกนอกประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ประทับตราสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาในประเทศรัสเซีย และ ประทับตราการเดินทางออกนอกประเทศรัสเซียของบุคคลผู้นั้น”

ใบกรอกขอเข้าเมือง เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางเข้ามาในอาณาจักรรัสเซียเป็นระยะเวลาชั่วคราวของชาวต่างชาติ ลักษณะของใบขอเข้าเมืองจะมี 2 ส่วน มีขนาด 85x125 ม.ม. ตัวหนังสือเขียนเป็นภาษาอังกฤษและรัสเซีย การกรอก ต้องกรอกตัวหนังสือให้ชัดเจน ใบกรอกขอเข้าเมืองนั้นจะได้รับก่อนที่ผ่านด่านตรวจคน เข้าเมืองเสมอ และถือเป็นเอกสารสำคัญที่บุคคลต่างชาติขาดมิได้

อย่าลืม...เก็บใบขอเข้าเมืองไว้ให้ดี เนื่องจากจะต้องคืนเมื่อผ่านด่านตรวจออกจากประเทศรัสเซีย เพราะหากไม่มีจะถูกเอาผิดทางกฎหมายได้ หากเป็นไปได้ควรทำสำเนาเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน


 
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก / Royal Thai Embassy, Moscow

 
 
 
 
 
 

Buy soma online and get the muscle relaxer delivered right to your home.

 
 
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top