» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์บราซิล


ทัวร์บราซิล  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครรีโอเดจาเนโร รูปปั้นพระเยซูคริสต์สร้ำงขึ้นเมื่อปี 2474 (ค.ศ. 1931) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของ นครรีโอเดจำเนโร ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ (7 Wonders of Modern World) เมื่อปี 2550 ตั้งอยู่บนยอดเขำคอร์โควำโด (Corcovado) ซึ่งในภำษำโปรตุเกสแปลว่ำ “หลังค่อม” เนื่องมำจำกลักษณะของโดมหินแกรนิตบนยอดเขำที่เป็นที่ตั้งของรูปปั้นพระเยซูคริสต์

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทยได้จัดเตรียมทัวร์บราซิล ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวบราซิล ไว้ตลอดปี
 
รายการทัวร์ 0 รายการ จาก 0 รายการ 
รายการทัวร์ 0 รายการ จาก 0 รายการ 
 
Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top