ทัวร์อินเดีย จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด-แคชเมียร์ 7วัน4คืน
รหัสทัวร์
     PK5_WE/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด-แคชเมียร์ 7วัน4คืน
สายการบิน
     Thai Smile (WE)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     33,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
จัยปูร์ - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ด - เดลี - ศรีนาคาร์ - พาฮาแกม - ศรีนาคาร์ - กุลมาร์ค - ศรีนาคาร์  - สนามบินศรีนาคาร์ - เดลี
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     22 ต.ค. 60 

bookmark


วันแรก
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - จัยปูร์
19.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 4เคาน์เตอร์ E สายการไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100มิลลิลิตร
22.05 น. 
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่  WE 337 (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 50 นาที)  

วันที่สอง
จัยปูร์ - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ด - เดลี
01.15 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติจัยปูร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอัครา (Agra) เคยเป็นเมืองหลวงสำคัญของอินเดียในยุคศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา  เมืองอัครายังเป็นที่ตั้งของป้อมอักรา  (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชม.)
05.45 น.
นำท่านชม พระอาทิตย์ขึ้น ที่ ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา 
สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตัสมาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่14 ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่สวยงามโดดเด่น 
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น.
จากนั้นนำท่านชม อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิดสวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์  ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาลโดยบุตรชายของพระองค์เองพระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยุมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย เปรียบเทียบศิลปะการก่อสร้างซึ่งรับวัฒนธรรมของอังกฤษเอาไว้มาก การวางผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามแบบวัฒนธรรมอังกฤษ (ระยะทาง 220 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม.)
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่
HOTEL PLUTOL INN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เดลี - ศรีนาคาร์ - พาฮาแกม
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.50 น.
โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบิน 6E 653 เดินทางสู่ ศรีนาคาร์
11.30 น.
เดินทางถึง ศรีนาคาร์ เมืองหลวงฤดูร้อนของแคว้นจามมู-แคชเมียร์ เมืองแห่งทะเลสาบ ตั้งอยู่ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถ mini coach เดินทางสู่ พาฮาลแกม ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอินเดียระหว่างทางสองข้างทางท่านจะผ่านพบวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่หลากหลาย เช่นหมู่บ้านที่ทำครกหิน หมู่บ้านที่ทำไม้แบดสำหรับกีฬาคลิกเก็ต ที่เราจะพบเห็นชาวแคชเมียร์เล่นกีฬาประเภทนี้ได้ตามสนามทั่วไป ไม้แบดนี้ทำมาจากต้นหลิว (Willow Tree) ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นได้มาก ระหว่างทางสู่เมืองพาฮาลแกม
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่
HOTEL GREEN HEIGHT หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่
พาฮาแกรม - ศรีนาคาร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
จากนั้น ขบวนรถจิ๊บออกเดินทางสู่ หุบเขาแกะ หรือ นอกจากนี้ จะได้เห็นทุ่งโล่งๆ ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคม ท้องทุ่งแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั้น หรือ Saffron ที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะดอกจะเป็นสีม่วงคล้ายๆ ดอกอัญชัญ ว่ากันว่าเกสรของหญ้าฝรั้นมีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลได้ดี ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆ  ทุ่งนา ทุ่งหญ้าและต้นสนยักษ์ ป่าสมบูรณ์ที่สวยงาม และเป็นฉากของภาพยนตร์มาหลายเรื่อง หลังจากนั้นท่านสามารถเดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่านสามารถขี่ม้าแคระ (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาว แคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน สำหรับท่านที่กลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจ การขี่ม้าจะใช้เวลาไป-กลับประมาณ 1-2 ชั่วโมง (ค่าขี่ม้าไม่รวมในค่าทัวร์) ก่อนกลับเข้าสู่ศรีนาคา
นำท่านชม AWANTIPURA RUINS เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้า MAHADEV โดย AWANTI VARMAN วัดแม้จะอยู่ในซากปรักหักพังเป็นที่น่าสนใจทางโบราณคดีที่ดี KING AVANTIVARMAN ก่อตั้งเมืองในศตวรรษที่ 9 มีสองวัดหลักซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระศิวะ  ตอนนี้คงเหลือแต่ซากปรักหักพังในขณะแต่ก็ยังคงสามารถเข้าชมได้ 
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศรีนาคาร์ เพื่อนำท่านลงเรือชิคาราสู่ตลาดน้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบายระหว่าง ทางจะผ่านสวนผักลอยน้ำและร้านค้าที่ปักหลักกันกลางทะเลสาบและตามสันดอน สัมผัสวิถีชีวิตให้เต็มรูปแบบของพ่อค้า (พ่อค้าจริงๆ ไม่มีแม่ค้า) และชาวสวนผัก ที่พร้อมใจกันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลที่ตลาดน้ำ
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก DELUXE HOUSE BOAT หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
ศรีนาคาร์ - กุลมาร์ค - ศรีนาคาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่บนเรือที่พัก 
จากนั้นออกเดินทางไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่ กุลมาร์ค (ระยะทางประมาณ 112 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,730 เมตร  เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมืองฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้าไฟฟ้าหรือกอนโดลา) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ทีเมือง จัมมู ในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน บนยอดเขากุลมาร์คนี้ ให้เวลาอิสระท่าน ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามในทุกทิศทาง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา นำท่านชม มัสยิดที่สวยที่สุดและช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก DELUXE HOUSE BOAT

วันที่หก
ศรีนาคาร์ - สนามบินศรีนาคาร์ - เดลี
เช้า 
รับประทานอาหารเช้าบนเรือที่พัก
เช้านี้นำท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคาร์ เพื่อนำท่านชม สวนชาลิมาร์ ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคาร์ แคชเมียร์เป็น แคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุลเนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีตสวนชาลิมาร์แห่งนี้ เป็นสวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิชาฮังคี น้ำพุภายในสวนเกิดขึ้นได้โดยแรงดันน้ำธรรมชาติที่มาจากภูเขา ในช่วงฤดูร้อนท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาพรรณ รวมทั้งต้นชีน่าร์ (ชื่อต้นไม้ที่เรียกตามท้องถิ่น) หรือ ต้นเมเปิ้ล ขนาดใหญ่ในสวนแห่งนี้ บางต้นมีอายุกว่า 300-400 ปี
จากนั้นนำท่านชม สวนนิชาน ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาล มีภูเขาซาร์บาวาลตั้งเป็นฉากหลัง เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมถึงดอกบัวสวรรค์ ที่หาพบเห็นได้ยาก และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน และหนุ่มสาวแคชเมียร์ที่มักใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นัดหมาย
จากนั้นนำท่านชม โรงงานทำพรมเปอร์เซีย
 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินศรีนาคาร์
15.05 น.
โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES เที่ยวบิน 6E 694 
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินเดลี รับประทานอาหารค่ำอิสระ
21.05 น. โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบิน SG 087 ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

วันที่เจ็ด
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
03.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top