รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     25 ก.ย. 60 

bookmark

วันแรก
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้
13.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู .... เคาท์เตอร์  สายการบินประจำชาติ ไทยเวียตเจ็ท THAI VEITJET (VZ) 
16.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน  ประเทศไต้หวันโดย เที่ยวบินที่ VZ3563 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
20.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฮวาเหลียน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก ALI-INTERNATIONAL HOTEL CHIAYI หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เมืองเจียอี้ – อุทยานอาลีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE – เมืองหนานโถว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานอาลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำคณะท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ อุทยานแห่งชาติอาลีซันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก ให้ท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอกและต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาลีซัน  ระหว่างทางนำท่านแวะชิม ชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาลีซัน  ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน
นำท่านเดินทางสู่ ลงจากอุทยานอารีซัน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาดได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เป็นเทศมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิตี้ เป็นเมืองเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่รอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง ที่ลดหลั่นกันไป
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก
SUN MOON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เมืองหนานโถว - นั่งกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ท่านจะได้ชมโชว์ระบำพื้นเมืองโชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวัน
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่โซนสวนสนุก อันทันสมัยที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย ซึ่งในช่วงเวลานี้ท่านยังจะได้ชื่นชมความงดงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างทุกท่านอยู่ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุดข้ามภูเขาสู่ทะเลสาบสุริยันจันทราเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่าให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงามตามอัธยาศัย เมื่อปี ค.ศ.1965 
เที่ยง
รับประทานอาหาร  กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรานำท่านเดินทางสู่
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน อยู่ที่เมืองไทจง (Taichung) มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย นอกจากนี้ยังมี สินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่น ในราคานักเรียน นักศึกษา เนื่องจากย่านนี้อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนัก หรือแม้แต่รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นต้น
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดฟงเจี่ย
ที่พัก FULL SPRING TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่
ไทจง – ไทเป - ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ร้านขนมพายสับปะรด – DUTY FREE – ซีเหมินติง – เมืองอี้หลาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่  เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องประดับ สินค้าพื้นเมืองและศูนย์เครื่องประดับ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สินค้าเกษตรพื้นบ้าน จากทุกภูมิภาคของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิ ศูนย์ปะการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม อัญมณี หยกหินตาแมว หินเป่ยโถว น้ำหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สร้อยคอ เวชสำอาง สินค้าแบรนด์เนม น้ำหอม เครื่องสำอางราคาถูก เสื้อผ้า แว่นตา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านพักมาดามเจียง (ซื่อหลินกวนตี่) คือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คแห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีสนามหญ้า สวนดอกไม้อีกนานาชนิดที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับบริเวณบ้านพัก นอกจากนี้ ซื่อหลินกวนตี่ ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ที่ รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบถต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญ้า 
จากนั้น นำท่านไปยัง บ้านพักของมาดามเจียงไคเช็ค เพื่อชมห้องพักต่างๆ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยใช้งานจริงในช่วงที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ดำรงตำแหน่งอยู่  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มาหมายหลายยี่ห้อ อาทิ เช่น ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK เป็นต้น
นำท่านเยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแล้ว ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น  ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย์ ท็อฟฟี่แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ  
จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษี Duty Free ของไต้หวัน อาทิเช่น รองเท้า แว่นตา น้ำหอม  เป็นต้น
นำท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง ซึ่งเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย 
เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดซีเหมินติง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หลาน
ที่พัก  SUN SPRING RESORT YILAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า
เมืองอี้หลาน - นั่งรถไฟด่วน - ฮวาเหลียน - ชมหน้าผาชิงสุ่ย - อุทยานทาโรโกะ - ชมหินแกะสลัก - นั่งรถไฟกลับไทเป - เถาหยวน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่า นั่งรถไฟด่วนเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน เป็นเมืองใหญ่อันดับแรกของภาคตะวันออกของไต้หวัน เป็นเมืองที่ยังรักษาประเพณีดั้งเดิม มีพื้นที่ที่มีความหลากหลายในลักษณะภูมิประเทศ ทั้งที่เป็นภูมิประเทศแบบภูเขาสูง หุบเขาซับซ้อน หน้าผา ทะเล และปากแม่น้ำ น้ำตก ฟาร์ม น้ำพุร้อน และวัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ  ซึ่งอุดมไปด้วยต้นไม้ที่มีชื่อเสียงนานาพันธุ์  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ หรือ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว จุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยาน ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพแปลกตาด้วยถ้ำน้อยใหญ่เรียงรายบนหน้าผาสูง หรือทางหลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตัดผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เดิมเป็นถนนสายเก่าสำหรับคมนาคม ปัจจุบันเปิดเป็นเส้นทางเดินชมวิวทิวทัศน์เลียบริมหุบเขาให้นักท่องเที่ยว สามารถสำรวจความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เป็นอุโมงค์ใหญ่อันดับสองของโลก ผ่านเส้นทาง น้ำตกฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติเทียนเสียง เทียนเสียงเดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่หย่าคล้ายเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขา เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีธรรมชาติสวยงามได้เวลาอันสมควร 
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป โดยรถไฟด่วนเส้นทางเดิม
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก
เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านทสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ "เปยฉิงเฉิงชื่อ" และ "อู๋เหยียนเตอะซันซิว" ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ เย่หลิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านสู่เมืองไทจง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเข้าพักผ่อน อิริยาบถ ตามจุดพักรถ 
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.00 น. ออกเดินทางจาก โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ3562 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
23.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top