ทัวร์ยุโรป IMPRESSION FRANCE 7D4N
รหัสทัวร์
     DV6_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป IMPRESSION FRANCE 7D4N
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     75,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เชอนองโซว์–เข้าชมปราสาทเชอนองโซว์–เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด–ตูร์
มงต์แซงต์มิเชล–เที่ยวชมเมือง–แซงต์ มาโล–โบสถ์แซงต์ มาโล
แซงต์ มาโล–ปารีส–ขึ้นหอไอเฟล–ล่องเรือบาโตมูซ–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม
ช้อปปิ้งชองป์เอลิเซ่ย์-เข้าขมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี
ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-มงมาร์ต–มหาวิหารพระหฤทัย
กำหนดการ
วันที่ 23 - 29 กันยายน 2560
วันที่ 30 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2560
วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2560
วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2560
วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2560
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ย. 60 

bookmarkวันแรก กรุงเทพฯ - กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)
21.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 - 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

 

วันที่สอง เชอนองโซว์ - เข้าชมปราสาทเชอนองโซว์ - เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด - ตูร์
00.05 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
07.05 น.
เดินทางถึงสนามบินชาร์ล เดอโกล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ”  นำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทเชอนองโซว์ (Chateau de Chenonceau) เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มังดี ของฝรั่งเศส อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้า และป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ปราสาทนี้สร้างในยุคศิลปะแบบเรเนอซองส์ช่วงปีค.ศ.1513-1521 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในปราสาทเชอนองโซว์ ***Recommended***
บ่าย
นำท่าน ชมภายในตัวอาคารปราสาทเชอนองโซว์ (Chateau de Chenonceau) ซึ่งได้รับการดูแลและบูรณะอย่างดี หลังจากได้รับความเสียหายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในยังมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ภาพวาดที่สวยงามมากมาย จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทชอมบอร์ด (Chateau de Chambord) เข้าชมภายในตัวปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์ และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่แม้เพียงชั่ว 2-3 คืนเท่านั้น สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุด ในรูปแบบที่แตกต่างกัน และเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย
ค่ำ   
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   
ที่พัก ณ HOTEL NOVOTEL TOURS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ตูร์ - มงต์แซงต์มิเชล - เที่ยวชมเมือง - แซงต์ มาโล - โบสถ์แซงต์ มาโล - เที่ยวชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อยู่ใน แคว้นนอร์มังดี (Normandy)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเที่ยวชมบริเวณรอบๆของเกาะสถานที่ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจาก หอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างเริ่มตั้งแต่ค.ศ.708 เมื่อโอแบรต์ (Aubert) เจ้าอาวาสโบสถ์เมืองอาวรองช์ (Avranches) สร้างโบสถ์บนเกาะนี้ตามบัญชาของนักบุญมิเชล (Saint Michel) ซึ่งมาให้นิมิตหลายครั้ง การสร้างโบสถ์นี้ลำบากยากเข็ญเพราะต้องนำหินแกรนิตมาจากเกาะโชเซย์ (les Chaussey) อันเป็นแคว้นใกล้เคียง ทั้งยังต้องลำเลียงหินสู่ยอดเขามงต์แซงต์-มิเชล กลายเป็นที่จาริกแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนผู้ที่เคร่งศาสนาจะเดินข้ามจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะยามน้ำทะเลลด จนกระทั่งปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง - ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแซงต์ มาโล (Saint Malo) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอีลล์-เอต์-วีแลน (Ille-et-Vilaine) แคว้นเบรอตาญเป็นเมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัวเมือง แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามชมตัวเมืองด้วยการเดินไปรอบๆกำแพงของเมืองหรือจะไปชมพิพิธภัณฑ์เมืองที่ดัดแปลงมาจากปราสาทเก่าแก่ที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ชมความงดงามของ โบสถ์แซงต์ มาโล (Saint Malo Cathedral) โบสถ์เก่าแก่นิกายโรมันคาทอลิก โดยโบสถ์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1108
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ณ HOTEL OCEANAIA ST. MALO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่
แซงต์ มาโล - ปารีส - เที่ยวชมเมือง - ขึ้นหอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ช้อปปิ้งชองป์เอลิเซ่ย์
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงปารีส (Paris) ชมความงดงามของ “สาวน้อยแห่งยุโรป” มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชมประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) ผ่าน ถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนำท่านขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่มี เสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที่นโปเลียนนำมาจากวิหารในลักซอร์ของประเทศอียิปต์ เมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต์ ได้ตั้งตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้ต่อต้านการปฏิวัติ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ต จากนั้นนำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches Cruise) เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์นอร์ทเทรอดาม(Notre-Dame Cathedral) อันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนด์ที่สวยงามยิ่ง (เรืองดบริการในกรณีที่น้ำล้นตลิ่งและมีเหตุการณ์นัดหยุดงาน) จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นบน ถนนชอมป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่โด่งดังมากด้วยร้านรวงต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า  ปารีส - เข้าขมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้า ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) ซึ่งออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป สถาปนิกชาวจีน -อเมริกันชื่อดัง พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปีค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์คาเปเทียง ตัวอาคารเดิมที่เคยเป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ ณ ร้าน Duty Free Shop ที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น ก่อนที่จะมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งใน Galeries Lafayette Department Store ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก ณ HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก มงมาร์ต - มหาวิหารพระหฤทัย - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ มงมาร์ต (Montmartre) แหล่งชุมนุมของศิลปินมากกว่า 200 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ มองมาร์ต ยังมีมนต์เสน่ห์อยู่ไม่เสื่อมคลาย และเมื่อไปเยือนก็ยังจะได้กลิ่นอายของวันวาน ที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองสุดขีด บนยอดสุดของมงมาร์ตมี มหาวิหารพระหฤทัย (Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของมหานครปารีสได้ทั่วสวยงามกว่าที่ขึ้นไปดูบนหอไอเฟลเสียอีก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund 
13.30 น.
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
05.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top