ทัวร์ยุโรป TOP OF EUROPE อิตาลี-สวิตฯ-ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)
รหัสทัวร์
     EUTC3_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป TOP OF EUROPE อิตาลี-สวิตฯ-ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     99,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
พัก อิตาลี 2 คืน / สวิตเซอร์แลนด์ 2 คืน / ฝรั่งเศส 3 คืน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + สปาเก๊ตตี้อิตาเลี่ยน + ฟองดูว์สวิส + อาหารไทย + หอยเอสคาร์โก
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) สายการบินระดับ 5 ดาว
** ราคารวมทิปคนขับรถในยุโรป+ไกด์ท้องถิ่น  + ค่าวีซ่า**
** แถมล่องเรือกอนโดล่าและล่องเรือแม่น้ำแซน + ไกด์บรรยายในพระราชวังไม่ต้องเข้าคิว**
**นั่งรถไฟ TGV รถไฟความเร็วสูงสุดในยุโรปสู่ นครปารีส **
กำหนดการ
วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     22 ต.ค. 60 

bookmark


วันที่ 1 กรุงเทพฯ -โรม(อิตาลี)
21.00 น.  
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่ง

 

วันที่ 2 กรุงโรม – ชมเมือง –นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์– โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน –ปิซ่า
00.01 น.
เดินทางสู่กรุงโรม ปรเทศอิตาลี โดยสารการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG944
05.55 น.
เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี (กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นและรองเท้าแตะไม่หุ้มส้น ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมภายในวิหารได้ และทางสำนักวาติกันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม หากวันดังกล่าวมีการประกอบพิธีทางศาสนา หรือกรณีที่มีคิวต่อแถวในการเข้าชมยาว เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับรายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์) 
จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง“ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ระยะทางจากกรุงโรมสู่เมืองปิซ่า 356 กิโลเมตร 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก HOTEL ALLERROITALIA PISA TOWER หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองปิซ่า–หอเอนปิซ่า –  เมสเตร้ – เวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต หอเอนนี้มีความสูง 55เมตรจากพื้นมีน้ำหนักประมาณ 14,500ตัน มีบันไดขึ้น 296 ขั้น สร้างเสร็จเมื่อปี 1350 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่การก่อสร้างหยุดชะงักเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 เนื่องจากพื้นใต้ดินเป็นพื้นดินที่นิ่ม ทำให้ยุบตัว ต่อมาในปี ค.ศ.1272 โดย Giovanni di Simone สร้างให้เอนกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สมดุล แต่การก่อสร้างในครั้งนี้ ก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงคราม ต่อมาก็มีการสร้างหอต่อขึ้นอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่หอระฆังถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 177 ปีสถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆมากมาย  นำท่านเดินทางจากเมืองปิซ่า สู่ เมืองเมสเตร้
ระยะทางจากเมืองปิซ่าสู่เมืองเมสเตร้ 324 กิโลเมตร 
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางถึงเมืองเมสเตร้นำนำท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนคร- เวนิส  ระหว่างทางท่าจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชมจัตุรัสเซนต์มาร์คโค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วย สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่  ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก  
แถมพิเศษ!!!! ล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวบรรยากาศของเวนิส ซึ่งว่ากันว่าหากมาเวนิส แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่าก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเวนิส (รายการแถมพิเศษนี้อาจมีความจำเป็นที่จะต้องงดการล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออำนวยหรือเป็นช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆบนเกาะเวนิส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแถมล่องเรือกอนโดล่า) สำหรับท่านที่ไม่ล่องเรือให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเมือง เมสเตร้
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง สปาเก๊ตตี้อิตาเลี่ยน
ที่พัก DELFINO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เมสเตร้ – มิลาน(อิตาลี) – อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)  
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะออกเดินทางจากเมสเตร้ สู่ มิลาน (อิตาลี) เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มิลานเมืองที่มีชื่อเสียงด้านแฟชั่นและศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตรถยนต์อัลฟาโรมีโออีกด้วยระยะทางจากเมืองเมสเตร้ สู่ มิลาน 264 กิโลเมตร 
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรียวิตตอริโอเอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ในอิตาลีให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ และรอบๆ ยังเป็นแหล่ง ช้อปปิ้งของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอรโอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่  ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , คาสิโน ฯลฯ ระยะทางจากเมืองมิลาน(อิตาลี) สู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น(สวิตเซอร์แลนด์) 262 กิโลเมตร 
ค่ำ 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  ลิ้มลองเมนูฟองดูว์สวิต
ที่พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเค่น -นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE –ลูเซิร์น
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ นำคณะ นั่งรถไฟโรแมนติคท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสแล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่เมืองไคลน์ชีเด็ก ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา และชมถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปี ชมกลาเซียหรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร TOP OF EUROPE (บนยอดเขา)
ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทาง สู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมือง และนักท่องเที่ยว 
ค่ำ
บริการอาหารกค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก
RADISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6 สิงโตสะอื้น-สะพานไม้คาเปล- ดิจอง (ฝรั่งเศส)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำคณะเข้าชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไม้คาเปล (สวิสเซอร์แลนด์) อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย  
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี  ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงามระยะทางจากเมืองลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์) สู่ เมืองดิจอง(ฝรั่งเศส) 350 กิโลเมตร
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก
NOVOTEL DIJON SUD หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 7 ดิจอง – นั่ง TGV สู่มหานครปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ -โบสถ์นอร์เทรอดาม 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งTGV รถไฟความเร็วสูง สู่มหานครปารีส  
กลางวัน 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านได้ ล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการล่องเรือ )  
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) (มีไกด์บรรยายด้านใน) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี โดยบริเวณลานด้านหน้า มีปิระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกและโลหะ ทำหน้าที่เป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ และกลายเป็นหนึ่งในจุดสังเกตของปารีส
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 800ปี เป็นมหาวิหารสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่งดงามที่สุดในกรุงปารีส ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม  โบสถ์นอร์ทเทรอดาม มักใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีการใหญ่ ๆ อันศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญเป็นพิเศษของประเทศฝรั่งเศส
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
21.20 น. MERCURE PARIS VELIZY HOTELหรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายน์ –ช้อปปิ้ง (ฝรั่งเศส) 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความ งดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวัง 
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนำคณะเข้าสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีสชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจตุรัสชาร์ลส์ เดอโกลล์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน ต่อจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนน เรอ เดอ ฮัสมัน  ร้านค้าปลอดภาษี , ห้าง แกลลอรี่ราฟาแยส , ห้างแพลงตอง  อาทิ เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมายรวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคาร์โก + สเต็ก
ที่พัก MERCURE PARIS LA DEFENSE HOTELหรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9 ปารีส –ท่าอากาศยานปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปารีส-ชาร์ล เดอ โกล 
13.40 น. ออกเดินทางกลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 10 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
05.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top